О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                               26.02.2013 год.                       град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд,ІV състав, в закрито заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                     СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

при секретар ............................. с участието на прокурора ..................................                                                          като разгледа докладваното от съдия  ИРЕНА ЯНКОВА административно дело №89 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Производството е по реда на чл. 217, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 9 от ЗУТ. Образувано е по жалба на З.К.С., Х.А.С. и К.А.С. срещу Заповед №РД-25-2102/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, с която заповед е разпоредено премахването на поставените от тях „гаражи”, находящи се в ПИ 13210, кв.329 по плана на Стара Загора, на основание чл. 195, ал.5 от ЗУТ като неподходящи по местонахождение и вид и построени без строителни книжа.

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства, и въз основа на извършена проверка на допустимостта и законосъобразността на обжалваната Заповед №РД-25-2102/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, намира, че жалбата е просрочена.

По силата на разпоредбата на чл. 149, ал.1 от АПК, административните актове могат да се оспорят по отношение на тяхната незаконосъобразност в 14 дневен срок от съобщаването им. Този срок е преклузивен  и погасява правото на лицето да искат съдебна защита и съдействие от съда за нарушените му права и законни интереси. От приложената преписка се установява по категоричен начин, че Заповед №РД-25-2102/12.11.2012 на Кмета на Община Стара Загора е била връчена на жалбоподателите З.К.С. и К.А.С. лично на постоянните им адрес, чрез изпращането на административният акт, неговото съдържание и за възможността да я обжалват в 14 дневен срок от съобщението, на основание чл.215, ал.1 от ЗУТ по пощата с препоръчана пратка с известие за нейното получаване. Датата на получаване на обжалваната заповед е 15.11.2012 год./ за Зафира К./ и 28.11.2012 година  / за К.С./, от които дати започва да текат и 14 дневният срок за обжалването й. Съгласно нормата  на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращата разпоредба на чл.144 от АПК, , срокът на оспорване на административния акт започва да тече от деня, следващ на връчването  – а именно от 16.11.2012 год./ респективно 29.11.2012 година/  и изтича на 29.11.2012 год./ така за К.С. на 12.12.2012 година/. Видно от жалбата на З.С. и К.С. същата е входирана в деловодството на ответника на 20.02.2013 год. – близо три месеца след изтичане на срока за обжалване.Същите се явяват просрочени и следва да бъдат оставени без разглеждане.

По отношение на Х.А.С., заповедта е изпратена на постоянния му адрес с препоръчана писмо. Същото е получено от майка му З.К.С. на 16.11.2012 год. Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), условията за доставяне на пощенски пратки се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Към момента на получаване на пощенската пратка действат Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи, приети с Решение № 581 от 27.05.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010 г., които предвиждат, че препоръчаните пощенски пратки се доставят на адреса на получателя (§ 1 т. 15 от ДР на ЗПУ) срещу подпис (чл.5, ал.2 от общите правила) или на пълнолетен член от домакинството на получателя, живеещо на адреса срещу подпис и документ за самоличност, като в служебните документи се вписват трите имена на лицето, получило пратката (чл. 5, ал. 2 от общите правила). Отново прилагайки правилата на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращата разпоредба на чл.144 от АПК,  срокът за обжалване на административния акт за Х.С.  започва да тече от деня, следващ връчването  – 17.11.2012 год. и изтича на 30.11.2012 год. Видно от жалбата същата е входирана в деловодството на ответника на 20.02.2013 год. – близо три месеца след изтичане на срока за обжалване. В този смисъл е и определение №2367/19.02.2013 год. по адм. дело №1816/2013 год. по описа на ВАС.

Уведомяването на заинтересованите лица за издаването на административния акт се извършва на известен адрес, който може да бъде настоящият или постоянният адрес по гражданската им регистрация. Когато адресът не е известен или лицето не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. Извършеното на 07.02.2013 год. връчване на копие от заповедта е ирелевантно за началото на преклузивния срок, който започва да тече от датата на първото редовно съобщаване на постановения индивидуалния административен акт по правилата на чл. 61, ал. 2 от АПК. Изтеклият срок за упражняване правото на оспорване е довел до погасяване на признатата от закона възможност за търсене на съдебна защита, поради което е недопустимо новирането му чрез последващи връчвания на акта. За разлика от разпоредбите на чл. 138, ал. 1 АПК и чл. 7, ал. 2 ГПК, предписващи задължение на съдилищата да връчват на страните копия от подлежащите на обжалване правораздавателни актове, административните органи съобщават актовете си по правилата на чл. 61 АПК. Връчването на копие от административния акт е само една от предоставените на органа възможности за уведомяване на адресата, ето защо провеждането й не е условие за законосъобразността на съобщаването. Поради това фактът на повторното връчване на копие от оспорената заповед на Х.С. няма правно значение, след като е бил предшестван от надлежно проведено съобщаване по реда на чл. 61, ал. 2 от АПК.Поради изложеното по-горе съдът намира, че жалбата на Х.С. също се явява просрочена.

По тези съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С., Х.А.С. и К.А.С. срещу Заповед №РД-25-2102/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №89/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 СЪДИЯ: