О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 97                                               15.04.2014год.                        град Стара Загора

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на петнадесети април прлез две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                            СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Г.Динкова адм.дело №157 по описа за 2014год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.166 ал.1 от АПК, образувано по молба на И.С.К. за спиране изпълнението на акт за граждански брак №1/ 07.09.2013г., издаден от Кмета на село Любеново, община Раднево.

            Към искането за спиране е приложено копие на жалба, подадена от К. до Административен съд Стара Загора, чрез Кмета на община Раднево, на 14.04.2014г. с вх. №9400-1572, с искане да бъде прогласена нищожността на същия акт за граждански брак.

Молбата за спиране е основана на твърдения, че от изпълнението на нищожния акт за брак могат да настъпят неблагоприятни последици за имуществото на К., а именно същото да бъде обект на имотни измами. Към искането са представените извадки от печатни и електронни издания с информация за установена от ДАНС организирана престъпна група, която е опитала да изтегли парична сума в особено големи размери от сметката на К.. В престъпната група участва лице от женски пол с име Нина Петрова, посочена в акта за граждански брак като негова съпруга и съответно негова вдовица, въз основа на смъртен акт, оспорен пред АССГ гр. София.

            Като прецени доводите на жалбоподателя и данните по делото съдът намира направеното искане за спиране действието на акт за граждански брак № 1/ 07.09.2013г., съставен от кмета на с.Любеново, общ.Раднево, за недопустимо, по следните съображения:

  

Актовете за гражданско състояние, по определение на чл.2, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, са официални удостоверителни документи, в които длъжностните лица по гражданското състояние регистрират събитията раждане, брак и смърт на гражданите на РБ. Съгласно дефиницията на чл.21 ал.3 от АПК административни актове са волеизявленията за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. Следователно единствено волеизявлението за съставяне на акт за граждански брак, респ. отказът за издаването му, е индивидуален административен акт, но не и самият документ, който вече е издаден в изпълнение на това волеизявление. От съставения документ /акт за граждански брак/, не възникват, не се изменят и не се погасяват права и задължения. Права и задължения възникват от факта, който е удостоверен в акта за гражданско състояние. Т.е. правните последици на този официален документ се състоят единствено в това да се докаже съществуването на фактите, съдържащи се в документа.  Ето защо съдът приема, че процесният акт за граждански брак не представлява индивидуален административен акт /ИАА/ по см. на чл.21, ал.3 от АПК и следователно не притежава присъщото на ИАА изпълнително действие, което е предмет на спиране в производството по чл.166 от АПК.  Спирането на изпълнението на административния акт е мярка, която дава временна защита на застрашените от акта субективни права и законни интереси на оспорващия. То цели да предотврати осъществяването на разпоредените с акта правни последици и да запази съществуващото фактическо положение до приключване на административноправния спор с влязло в сила решение. В този смисъл по отношение на официалните документи от значение за признаване, упражняване или признаване на права и/или задължения, удостоверителното действие на които настъпва с факта на тяхното съставяне, не може да намери приложение разпоредбата на чл.166 от АПК. Липсата на изпълнителна сила на документа, който не е индивидуален административен акт, сочи на липса на предмет на искането за спиране.

           

            Мотивиран от изложеното и на основание чл. 166 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.С.К. за спиране изпълнението на акт за граждански брак №1/07.09.2013г., съставен от Кмета на село Любеново, община Раднево.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                                                              СЪДИЯ: