О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 137

 

гр.Стара Загора, 22.05.2014г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, първи състав:

 

 

                                        Административен съдия: БОЙКА ТАБАКОВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 170 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е образувано по жалба вх.№ 1422/ 25.04.2014г от Т.Г.П. ***. В обстоятелствената част на жалбата са изложени твърдения за отказ на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, а направеното искане е за присъждане на обезщетение за земеделска земя.

 

         С разпореждане от 08.05.2014г жалбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности по смисъла на чл.150, ал.1, т.5, 6 и 7 от АПК – 1.да обозначи на точно и ясно предмета на оспорване чрез посочване номер и /или дата на заявлението, с което от  Община Стара Загора е поискана обществена информация, в какво се състои незаконосъобразността  и какво е отправеното до съда искане и 2. да посочи изрично, ако  поддържа претенция за присъждане на обезщетение, произтичащо от вреди, причинени от незаконосъобразен акт, действие или бездействие на конкретен административен орган, както и да бъде посочена точна цена на претенцията.

 

На подателя е даден 7-дневен срок за отстраняване на посочените нередовности.

 

Съобщението за указанията е получено на 13.05.2014г лично от жалбоподателката. Връчването е редовно по смисъла на чл.45 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и в дадения 7-дневен срок, изтекъл на 20.05.2014г /присъствен ден/, както и до настоящия момент, посочените нередовности не са отстранени.

 

Поради това съдът счита, че с оглед неизпълнените указания следва да прекрати производството като остави без разглеждане подадената жалба.

 

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр.чл.150,  ал.1, т.5, 6 и 7 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на вх.№ 1422/ 25.04.2014г, подадена от Т.Г.П. ***,  ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 170/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.

 

 

                                      

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: