О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                   № 166       19.06.2014г.      град Стара Загора

 

 

 

  Старозагорският административен съд, VІ състав, в закрито заседание на деветнадесети юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                        и с участието

            на прокурора                                                                                                       като разгледа

         докладваното от съдия  Р. ТОДОРОВА  административно дело  № 222 по описа за

            2014г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

            Образувано е по Заповед № АК–01–ЗД-185/ 12.06.2014г. на Областния управител на област Стара Загора, с която, на основание чл.32, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/; чл. 45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 21, ал.1, т.11 във вр. с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, е оспорено Решение № 1338/ 29.05.2014г. на Общински съвет – Стара Загора по съображения, че при приемането на решението не са спазени процесуалните правила. Направено е искане за отмяна на обжалвания акт, като незаконосъобразен.   

 

            Съдът намира че оспорването е процесуално недопустимо, по следните съображения:

 

            С оспореното Решение № 1338 по Протокол № 33 от проведено на 29.05.2014г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.1; чл. 62, ал.9 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Стара Загора не е одобрил Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г /парк „Бранителите на Стара Загора”/ по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456.

Обективираното в Заповед № АК–01–ЗД-185/ 12.06.2014г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 1338/ 29.05.2014г. на Общински съвет – Стара Загора, е основано на предвиденото в чл.31, ал.1, т.5 от ЗА правомощие на Областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. В съответствие с тази разпоредба е регламентирано и правото на Областния управител по чл.45, ал.4 от ЗМСМА да осъществява контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети, включително чрез оспорването им по съдебен ред. Това право обаче, съгласно изрично разписаното в чл.45, ал.4 от ЗМСМА, е ограничено до случаите, когато в закон не е предвидено друго. Следователно общо формулираното правомощие на областния управител по ЗА и по ЗМСМА за осъществяване на контрол по отношение актовете на общинските съвети, се дерогира при наличието на специална нормативна уредба в друг приложим закон.

            В случая оспореното от Областния управител на област Стара Загора решение на Общински съвет – Стара Загора е прието при упражняване на правомощието по чл. 21, т.11 от ЗМСМА Съгласно посочената разпоредба общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията. ЗУТ въвежда специална правна регламентация на съдебното оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията. Заповедта на областния управител по чл.32, ал.2 от ЗА, с която се оспорва акта на общинския съвет, има сезиращо съда действие идентично с това на подадената жалба, поради което изискванията за допустимост на обжалването следва да се преценяват съгласно регламентацията по специалния закон за допустимост на жалбата вкл. и от гл.т. на правния интерес. Специалната разпоредба на чл.131, ал.1 от ЗУТ определя кръга на заинтересуваните лица в административното производство по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения. Съгласно посочената норма това са собствениците и носителите на ограничени вещни права, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП по см. на чл. 131, ал.2 от ЗУТ. Законът за устройство на територията в разпоредбата на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 посочва лимитивно и изчерпателно кои субекти са заинтересованите лица и съотв. страни в административното производство по одобряване на устройствените планове и техните изменения и това са именно лицата, които са процесуално легитимирани да оспорят по съдебен ред актовете по одобряване на устройствените планове вкл. и отказите. Следователно в случая право да оспорят Решение № 1338/ 29.05.2014г. на Общински съвет – Стара Загора имат собствениците и носителите на ограничени вещни права върху имотите, непосредствено засегнати по см. на чл.131, ал.2 от ЗУТ от отказа да бъде одобрен ПУП – изменение на План за регулация за кв. 455Г /парк „Бранителите на Стара Загора”/ по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456. От данните по приложената административна преписка е видно, че в обхвата на процедираното одобряване на ПУП – изменение на ПР и ПЗ, не са включени имоти – държавна собственост. Ето защо Областният управител на област Стара Загора няма качество на заинтересовано лице по чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ и съответно не е процесуално легитимиран да обжалва по съдебен ред Решение № 1338/ 29.05.2014г. на ОбС – Стара Загора, поради липса на правен интерес от оспорването. Приетото от Общински съвет – Стара Загора решение представлява акт, изключен от осъществявания от Областния управител контрол за законосъобразност, който контрол е ограничен до случаите, когато в друг закон не е предвидено друго. В случая ЗУТ е специален закон, чието приложение изключва приложението на общите разпоредби на ЗМСМА и ЗА. В този смисъл е и константната съдебна практика на ВАС.

 

 По изложените съображения съдът приема че оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-185/ 12.06.2014г. на Областния управител на област Стара Загора, е процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

 Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.4 от АПК във вр. с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-185/ 12.06.2014г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 1338/ 29.05.2014г. на Общински съвет – Стара Загора, с което не е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г /парк „Бранителите на Стара Загора”/ по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456, като недопустимо.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: