О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

   169                                                    23.06.2014год.                    град Стара Загора

 

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на двадесет и третиюни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                        

             СЪДИЯ:ИРЕНА ЯНКОВА

       

 

при секретар                                                                                                            

и с участието на прокурора                                                                                                като разгледа докладваното от съдия  ИРЕНА ЯНКОВА  частно административно дело № 246 по описа за  2014г., за да се произнесе, съобрази следното:          

 

Производството е по реда на чл. 121, ал.4 и ал.5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

                       

Образувано е по Искане за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки изх. № 24/ РД-10-249-21/ 19.06.2014г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Иска се продължаване срока на действие на наложените на Георги Петров Чемширов от гр. Стара Загора, ул. “ Железни врати” № 23, ет.1, ап.4 с ЕГН ********** с Постановление № 24/РД-10.249-15 от 19.02.2014 г. предварителни обезпечителни мерки: възбрана върху недвижим имот, вписана на 24.02.2014 г.  

От приложените към искането документи, съдържащи се в преписката по издаване на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки 24/РД-10.249-15 от 19.02.2014 г. на  публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, съдът приема са установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № 1304924/ 08.10.2013г. на Началник отдел “Ревизии и проверки” в дирекция Контрол при ТД на НАП – Пловдив, е възложено извършването на ревизия на Георги Петров Чемширов , обхващаща установяване на задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2012г, вноски за ДОО за самоосигуряващо се лице по чл. 4,ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2012 г., вноски по здравно осигуряване за самоосигуряващи се лица по чл. 40,ал.1, т.2 и ал. 5 от ЗЗО за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г., вноски з ДЗПО за самоосигуряващи се лица на основание чл. 4,ал.3, т.1, т. 2 и т.4 от КСО за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. .Производството по  извършване на ревизията е спряно, съгласно Заповед за възлагане на ревизия № 11300432/ 29.11.2014г.

С Постановление изх. №24/РД-10-249-15/19.02.2014 г на  публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, на Георги Петров Чемширов от гр. Стара Загора, ул. “ Железни врати” № 23, ет.1, ап.4 с ЕГН **********, са наложени предварителни обезпечителни мерки, както следва:  ВЪЗБРАНА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ -  1/4 идеални части от  обект за стопанска дейност / кафе –аперитив, находящ се на партерния етаж в сградата с изложение изток- запад, със застроена площ от 135,67 кв.м., а заедно с общите част 158,96 кв.м., състояща се от търговска зала, бар, санитарен възел -гости, сервитьорски офис, санитарен възел- персонал, миячна, закрит бункер, кухня, предверие- зареждане, хладилни складове, стълби и тераса от изток и тераса – площадка – запад, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. “ Железни врати” № 21

.

 

Постановлението е обосновано с наличие на неприключило ревизионно производство, при което се очаква установяване на данъчни задължения по ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО в големи размери и необходимостта от предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, с цел обезпечаване събирането на бъдещото публично вземане. Постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки не е обжалвано и е влязло в сила.

 

                        При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че искането е направено от легитимирано по см. на чл.121, ал.4 от ДОПК лице и е процесуално допустимо. Разгледано по същество е основателно, по следните съображения:  

                        Предприемането на мерки за предварително обезпечение по реда на чл.121 ал.1 от ДОПК изисква да бъде установено проявлението на някое от обстоятелствата, визирани в посочената разпоредба, от които може да се направи основателно предположение, че без осъществяването на конкретни мерки за обезпечение, събирането на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В случая налагането на обезпечителни мерки е основано на обстоятелството, че ревизията се очаква да завърши с установяване на публични задължения по КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ в