О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  234

 

гр.Стара Загора, 21.08.2015г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет първи август през две хиляди и петнадесета година, първи състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 118 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е образувано по жалба от И.В. *** против Заповед № 10-00-2015/ 23.05.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора.

 

С разпореждане от 15.06.2015г жалбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности - не съдържа саморъчен подпис на подателите, не са означени трите им имена, не е означен точно обжалвания административен акт. 

 

На подателите е даден 7-дневен срок за отстраняване на посочените нередовности и им е указано, че могат да бъдат надлежно представлявани по делото само от адвокат, съпруг, родител или дете, както и процесуалната възможност да искат продължаване на срока за отстраняване на нередовностите по реда на чл.63 от ГПК вр.чл.144 от АПК.

 

Съобщението за указанията е получено на 30.06.2015г на адреса, посочен в жалбата, от лицето И.И., което се е съгласило да го приеме. В дадения 7-дневен срок, изтекъл на 07.06.2015г /присъствен ден/, както и до настоящия момент  не е представен оригинал на жалбата, съдържащ саморъчни подписи на подателките. Не е представено и адвокатско пълномощно, което да удостовери надлежно представителство в процеса.

 

Постъпилите по делото заявления от И.П.И. в качеството му на пълномощник само на И.И.В. не могат да се приемат като обвързващи И.В. по адм.д.№ 118/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Видно от представеното заверено копие от пълномощно с дата 07.05.2015г, И.И. не е лице по смисъла на чл.32 от ГПК вр.чл.144 от АПК, което надлежно да представлява И.В. в процеса.

 

Поради това съдът счита, че с оглед неизпълнените указания следва да остави без разглеждане подадената жалба и да прекрати образуваното въз основа на нея производство.

 

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр.чл.150, ал.1, т.2,  т.5 и т.8 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В. *** против Заповед № 10-00-2015/ 23.05.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовности.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                      

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: