О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

       № 188        15.07.2015г.       град Стара Загора

 

 

  Старозагорският административен съд, VІ състав, в закрито заседание на петнадесети юли през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                         и с участието

на прокурора                                                                                                         като разгледа

докладваното от съдия     Р. ТОДОРОВА   административно дело № 134 по описа за

2015г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 Производството по административно дело № 134/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора е образувано по искова молба, подадена от П.К.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в ЗО -  Черна гора, с която е предявен иск по реда на ЗОДОВ за обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване от администрацията на ЗО - Черна гора на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия. 

 

 При извършена проверка на редовността на исковата молба е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.2 и чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК - не е конкретизирано срещу кого е предявената искова претенция т.е кой е ответникът по иска и не е представен документ за платена държавна такса, дължима се в съдебното производство съгласно чл.2а, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. С оглед констатираните нередовности с разпореждане на съдията докладчик по делото от 20.05.2015г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца П.К. е дадена възможност в едноседмичен срок да отстрани с писмена молба посочените в обстоятелствената част на разпореждането нередовности, като: 1. посочи срещу кого е предявена исковата претенция за обезщетение в размер на 50 000лв. - кой е ответникът по предявения иск и 2. Внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Стара Загора и в същият срок да представи платежния документ за внесената държавна такса по делото. На ищеца е указано и че в случай че приложената молба касае искане за предоставяне на правна помощ за осъществяване на процесуално представителство в съдебното производство по делото, съгласно чл.23, ал.3 от Закона за правна помощ, следва да представи документи, удостоверяващи неговите доходи и тези на членовете на неговото семейство, както и декларация за имущественото му състояние, семейно положение и трудова заетост. 

 В изпълнение на дадените от съда указания по делото е постъпила молба вх. № 1765/ 03.06.2015г., подадена от ищеца П.К., в която като ответник по предявения иск е посочил Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София. Към молбата обаче не е приложен документ за платена държавна такса,  нито е направено искане за освобождаване от заплащане на държавна такса с прилагане на съответните доказателства.

 

 С оглед на което с разпореждане от 25.06.2015г. исковата молба повторно е оставена без движение, като на ищеца е указано в едноседмичен срок от получаване на препис от разпореждането да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Стара Загора и в същият срок да представи платежния документ за внесената държавна такса по делото, а в случай че приложената молба касае искане за предоставяне на правна помощ за осъществяване на процесуално представителство в съдебното производство по делото, а декларацията – за освобождаване от заплащане на държавна такса, че следва да представи документи, удостоверяващи неговите доходи и тези на членовете на неговото семейство, както и декларация за имущественото му състояние, семейно положение и трудова заетост. 

 

Видно от върнатия отрязък от съобщението, същото е получено на 02.07.2015г. лично от ищеца П.К.. При прилагане на разпоредбата на чл.60, ал.4 от ГПК, срокът за отстраняване на нередовностите на исковата молба е изтекъл на 09.07.2015г. /присъствен ден/.

 

В законово установения срок по чл.129, ал.2 от ГПК, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, ищецът не е изпълнил дадените указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба.  Не е представен платежен документ за внесена държавна такса по делото, а от извършената служебна проверка се установи, че сумата не е постъпила и по сметка на Административен съд - Стара Загора. С оглед на което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от П.К.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в ЗО -  Черна гора, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ВРЪЩА  подадената от П.К.К. искова молба.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: