О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

173                                          03.07.2015г.                           град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на трети юли две хиляди петнадесета година, в състав:

                                                                                    

  СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

като разгледа административно дело № 212 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

Производството е образувано по жалба на М.М. ***, против Решение №1345 по протокол № 64/ 13.05.2015г. на Общински съвет Казанлък, взето на посочено основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, с което на Президента на РБългария е предложено да не бъде опростено дължимото задължение в размер на 1303,00лв. на М.М.М..

            При извършената проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на закона  - не е приложен документ за платена държавна такса, дължима в съдебното производство по чл. 145 и сл. Административнопроцесуалния кодекс, съгласно т.2б, б.”а” от Тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. С оглед констатираната нередовност с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 12.06.2015г. жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателя е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да отстрани посочените в разпореждането пороци, като внесе дължимата се държавна такса в размер на 10лв. и представи платежния документ по делото. 

            Видно от върнатия отрязък от призовката /съобщението/ с указанията на съда, същата е получена на 16.06.2015г. от съпругата на жалбоподателя.  

            В законово установения срок, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателят не е изпълнил указанията за отстраняване на констатираната и посочената в разпореждането нередовност.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 във връзка с чл.151, т.3 от АПК, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М. ***, против Решение №1345 по протокол № 64/ 13.05.2015г. на Общински съвет Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 212/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  получаване на съобщението пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                                                                 СЪДИЯ: