О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  219

 

      гр.Стара Загора, 06.08.2015 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание                                       на шести август, през две хиляди и петнадесета година, първи състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОЙКА ТАБАКОВА

                                                              

        

при секретаря                                                               ,

като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     270 по описа  за 2015 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

         Образувано е по жалба вх.№ 2256/ 07.07.2015г от В.Н.В. *** против „мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да изпълни влязъл  в сила съдебен акт № 114/ 22.05.2015г  по адм.д.№ 125/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора”. С уточняваща молба вх.№ 2559/ 04.08.2015г жалбоподателката поддържа, че оспорва мълчаливия отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район, чиято незаконосъобразност се изразява в неизвършване на фактически действия, възникнали от влезлия в сила съдебен акт.

 

Съдът намира, че подадената от жалба от Ввиолетка В. е процесуално недопустима по следните съображения:

 

 С Определение № 114/ 22.05.2015г по адм.д.№ 125 по описа за 2015г на Административен съд Стара Загора е оставена без разглеждане  подадената от В.Н.В. ***, жалба, уточнена с писмена молба вх. № 1517/ 13.05.2015г., против одобрен проект и издадено от Главния архитект на Община Казанлък Разрешение за строеж № 180/ 09.10.2014г.  като е прекратено производството по делото, а жалбата й е изпратена по подведомственост на Началника на РДНСК – Югоизточен район. Определението е влязло в законна сила на 24.06.2015г, видно от служебно направената справка в деловодната програма на Административен съд Стара Загора.

С оглед изложеното в жалбата и уточняващата молба съдът намира, че търсената от В.В. защита е по повод неизпълнение на задължение, възникнало от влязъл в сила съдебен акт.

 

Правният институт на мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК е относим към непроизнасянето на административния орган в дължимия срок само при първоначално направено искане за издаване на административен акт. При влязло в сила съдебно определение, с което на органа е изпратена жалба за произнасяне и това не е направено в законоустановения срок, случаят представлява неизпълнение на съдебен акт и реда за защита на жалбоподателката е по Дял V от АПК.

 

Следователно по конкретния казус не е налице, нито може да се формира мълчалив отказ, който да подлежи на оспорване, след като по въпроса вече има произнасяне на съда. Тъй като се касае за изпълнение на съдебен акт, евентуалната липса на доброволно изпълнение /произнасяне на административния орган по задължение, произтичащо от съдебния акт/ е основание изпълнението на съдебното определение да бъде осъществено в отделно производство, уредено в Дял V “Изпълнение на административните актове и съдебните решения” от АПК. Именно в това производство оспорващият би могъл да постигне целения от него резултат. Реализацията на правото да се иска изпълнение на съдебно определение и да се търси отговорност за неизпълнение на съдебно определение предполага наличието на висящо изпълнително производство /данни или твърдения за каквото не се съдържат в жалбата/. В този смисъл е константната съдебна практика /Определение № 554 от 19.01.2015г по адм.д.№ 15258 по описа на 2014г на ВАС ІІ отд,  Определение № 13855 от 19.11.2014г по адм.д.№ 14303 по описа за 2014г на ВАС V отд/.

 

         Отделно от това трябва да се отбележи, че към момента на подаване от В. на жалба вх.№ 2256/ 07.07.2015г, срокът за произнасяне на Началника на РДНСК – Югоизточен район не е изтекъл. В изпълнение на влязлото в сила съдебно определение № 114/ 22.05.2015г  по адм.д.№ 125/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора му е изпратена по подведомственост жалба, уточнена с писмена молба вх. № 1517/ 13.05.2015г., против одобрен проект и издадено от Главния архитект на Община Казанлък Разрешение за строеж № 180/ 09.10.2014г. При извършена служебна справка се установява, че е получена от административния орган на 01.07.2015г, а съгласно разпоредбата на чл.216, ал.7 от ЗУТ, срокът за произнасяне е 15-дневен, т.е. изтича на 17.07.2015г /първият присъствен ден след 16.07.2015г, когато срокът реално изтича/.

 

По изложените съображения съдът намира, че в настоящия случай липсва годен предмет на обжалване, което съставлява отрицателна процесуална пречка за допустимостта на оспорването. Поради това подадената жалба от В.Н.В. следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство по адм.д. № 270/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора, да се прекрати.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2256/ 07.07.2015г от В.Н.В. ***, уточнена с молба вх.№ 2559/ 04.08.2015г, против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да изпълни влязло  в сила съдебно определение № 114/ 22.05.2015г  по адм.д.№ 125/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 270/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :