О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

209                                          гр. Стара Загора                       04.08.2015 год.

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на   четвърти август през две хиляди и петнадесета година, седми състав:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм. дело №298 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Т.К.Т. *** против Заповед №19-12-122/25.06.2015 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора.

С разпореждане от 01.06.2015 год. на жалбоподателят му е указано, че следва да внесе в 7-дневен срок от получаването на разпореждането  държавна такса в размер на 10.00 лв.. Съобщението е получено от жалбоподателят на 24.07.2015 год. Седемдневният срок за отстраняване нередовностите на жалбата започва да тече на 25.07.2015 год. и изтича на 01.08.2015 год. До днешна дата, по делото не е представена квитанция за платената държавна такса, а от извършената служебна проверка се установи, че сумата не е постъпила и по сметката Административен съд Стара Загора.

С оглед гореизложеното, жалбата е подадена в срок, но поради неотстраняване на нередовностите й в указания срок, производството по делото следва да бъде прекратено.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3, във връзка с чл.151, т.3 и чл.150, ал.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед №19-12-122/25.06.2015 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №298/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: