О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №244                                       гр. Стара Загора                         01.09.2015 год.

 

Старозагорският административен съд, седми състав в закрито заседание на първи септември през две хиляди и петнадесета год.:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря ............................................., като разгледа адм. дело №307 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано по молба на М.Г.С. ***, която по съществото си е жалба, с която е оспорен размера на отпусната й месечна добавка за социална интеграция със Заповед №К711/22.06.2015 год. на Директора на ДСП Казанлък.

Изискана и представена е относимата административна преписка по издаването на Заповед №К711/22.06.2015 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като от същата се установява, че процесната заповед не е обжалвана по административен ред пред Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора.

При тези факти, жалбата в частта, с която се оспорва незаконосъобразността на Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директора на ДСП - Казанлък, се явява процесуално недопустима поради следните съображения:

 Административното производство е започнало по подадена от жалбоподателката заявление – декларация с вх.№К-711/05.06.2015 год. за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за „транспортни услуги” и „диетично хранене и лекарствени продукти”. По повод на заявлението е и постановена Заповед №К 711/22.06.2015 год., с която Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък е отпуснал на поисканата месечна добавка.

Съгласно чл. 42 от ЗИХУ, месечните добавки се отпускат със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална оценка, отказът за отпускане на месечните добавки задължително се мотивира, като заповедта за отпускане или за отказ на месечните добавки се съобщава писмено на лицето, подало молба, в 14-дневен срок от нейното издаване. В разпоредбата на  чл. 42, ал.10 от ЗИХУ е въведен задължителен ред за административно обжалване на този вид заповеди пред съответния директор на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на АПК. Обжалването по административен ред пред горестоящия орган е задължителна предпоставка за допустимост на съдебното обжалване. Поради това, съдът счита, че образувания пред него спор не му е подведомствен, а следва да бъде разгледан и решен от Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора.

С оглед изложеното и на основание чл. 130, ал.4 от АПК, молбата с която е оспорена Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да се прекрати, а преписката да се изпрати по компетентност на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на М.Г.С..

Воден от горното, Административен съд – Стара Загора, VІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.С. против Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък,         като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №307/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.

ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на М.Г.С. против Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък

Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: