О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 242                                              28.08.2015год.                               Стара Загора

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и осми август две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

Като разгледа докладваното адм.дело № 360 по описа за 2015год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба подадена от А.К.Н. *** против Решение по т.4.3 от Протокол №31/05.08.2015г на Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Стара Загора, с което не е прието възражението на А.Н. по проект на подробен устройствен план — план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 68850.258.118 от кадастралната карта и регистри за местността „Съборената кюприя” в землището на гр.Стара Загора и проекта на ПУП-ПЗ е приет. В жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност на посоченото решение по съображения за приемането му при неправилно прилагане на материалния закон и при съществени процесуални нарушения, на основание на които съображения, иска отмяната му като незаконосъборазно.

 

Съдът намира, че подадената от А.К.Н. *** жалба против Решение по т.4.3 от Протокол №31/05.08.2015г на ЕСУТ при Община Стара Загора е процесуално недопустима, по следните съображения:

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Една от тези процесуални предпоставки /по аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК/, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност по реда на АПК. Това са административните актове /индивидуални, общи и подзаконови нормативни/, доколкото не са изключени от приложното поле на действие на АПК, респ. с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност.  Обжалваното в случая Решение по т.4.3 от Протокол №31/05.08.2015г на ЕСУТ при Община Стара Загора не представлява административен акт по чл.21 ал.1-ал.4 от АПК, във връзка с чл.214 от ЗУТ и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Видно от съдържанието на оспореното  решение, взето по т.4.3, Протокол №31 от 05.08.2015г, Общинския експертен съвет по устройство на територията не приема депозираното от А. Констаннтинова Н. възражение вх.№ 10-04-148 от 06.07.2015г против Проект за Подробен устройствен план, обявен със съобщение изх.№ 19-99-251/18.06.2015г. и приема проекта на ПУП - план за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.258.118 от кадастралната карта и регистри за местността „Съборената кюприя” в землището на гр.Стара Загора.

Процедурата по одобряване на подробен устройствен план за дадена територия (вкл. ПУП—ПЗ по чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ) представлява сложен фактически състав, обхващащ няколко относително обособени етапа /разрешаване на проектирането, изработване проекта на ПУП, съобщаването му, съгласуването му и внасянето му за одобрение/. Крайният акт, приключващ производството и спрямо който е налице законово предвидена възможност за обжалването му по съдебен ред,  е този, с който се одобрява самия подробен устройствен план или мотивирано се отказва одобряването му /чл.129, вр. с чл.214 и сл.от ЗУТ/. Етапите по одобряването на съответния подробен устройствен план  включват извършването на определени нормативно регламентирани действия и издаването на актове при упражняване на правомощията на съответните органи.  Съгласно изричната разпоредба на чл.21, ал.5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове. Проверката на законосъобразността на постановени актове и извършените действия, обусловили издаването на крайния индивидуален административен акт, се извършва при проверката на законосъобразността на акта, с който приключва процедурата, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.

С оглед съдържанието на оспореното в случая решение по т.4.3. от Протокол №31/05.08.2015г на ЕСУТ  и насочеността на правните последици, касае се за упражнено от органа правомощие по процедирането на проекто-плана /съобщаването му и разглеждане на постъпилите възражения/. Съгласно чл.128 ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 /за изработване проекто- плана/, съответно в 14—дневен срок от съобщението по ал.3, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП  до общинската администрация.  Същите подлежат на разглеждане заедно с проекта за ПУП от общинския експертен съвет  по устройство на територията в едномесечен срок след изтичане на сроковете по ал.5, като по неприетите възражения лицата имат право да получат информация от общинската администрация (чл.128 ал.7 и ал.11 от ЗУТ).

Т.е.обективираното в решението на ЕСУТ волеизявление не представлява окончателен  админстративен акт, а е част от производството по одобряване на подробния устройствен план. Затова посоченото решение не подлежи на самостоятелно обжалване и контрол за законосъобразност и не може да бъде предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, какъвто би бил одобрения подробен устройствен план. Евентуалните възражения срещу това въпросното устройствено решение, предмет на плана, могат да бъдат релевирани при оспорването на акта, с който този план се одобрява.

 

 По изложените съображения съдът приема, че при липсата на годен за обжалване административен акт като абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство, подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

 

 Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК във вр. с чл.219 от ЗУТ, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на А.К.Н. *** против Решение по т.4.3 от Протокол №31/05.08.2015г на Експертен съвет по устройство на територията при Община Стара Загора, с което не е прието възражението на А.Н. по проект на подробен устройствен план — план за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.258.118 от кадастралната карта и регистри за местността „Съборената кюприя” в землището на гр.Стара Загора и проекта на ПУП-ПЗ е приет, като недопустима.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 360/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: