О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №257                                       гр. Стара Загора                         14.09.2015 год.

 

Старозагорският административен съд, седми състав в закрито заседание на четиринадесети септември през две хиляди и петнадесета година:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №390 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Определение от 22.06.2015 год. на Районен съд Стара Загора, постановено по адм. дело №2965 по описа за 2014 год. е прекратено образуваното съдебно производство във връзка с горепосоченото оспорване и делото е изпратено по подсъдност на Административен съд Стара Загора.  За да стори това Районен съд Стара Загора е приел, че съгласно постановление от 19.05.2015 год. по тълкувателно дело №2/2014 год. на общото събрание на ВКС и ВАС, компетентен да разгледа жалбата е Административен съд Стара Загора. Счита, че в случая не е налице специалната подсъдност по ЗСПЗЗ за разглеждане на постановените индивидуални административни актове в производствата по ЗСПЗЗ. Производството по делото е образувано по жалба на жалба на „Биотест 2012”ООД, представлявано от Управителя Пламен Гьонев Гьонев и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Захари Княжевски”№71, ет.2, офис 11, подадена чрез пълномощника му адв. М. Шопова, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по подаденото заявление за издаване на заповед по чл.34 от ЗСПЗЗ.  

Административен съд Стара Загора, VІІ състав намира, че не е родово компетентния съд да разгледа делото, по следните съображения:

Обжалваното решение е прието в хода на административно производство по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ. Съгласно §19(1) от ПЗР на същия закон, индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Касае се за определена от закона задължителна подсъдност, която не може да бъде променена нито по желание на страните в административното производство, а още по-малко от самия съд. В случая е неоснователно позоваването на постановление 2/2014 год. от 19.05.2015 год. по тълкувателно дело №2/2014 год. на общото събрание на ВКС и ВАС, доколкото същото определя компетентния съд за разглеждане на индивидуалните административни актове, издадени в производството по реда на чл.34, ал.4 от ЗСПЗЗ. Предмет на това производство на изземване са земи, които са част общинска собственост и са част от общинския поземлен фонд. В настоящия случай предмет на производството са земи, които са собственост на „Биотест 2012”ООД и като такива не са общинска собственост, а още по-малко са част от общинския поземлен фонд. Производствата по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, не са били спор на противоречива съдебна практика, поради което и не са били предмет на горепосоченото тълкувателно дело.

 Ето защо административният съд намира, че следва да прекрати производството по делото, тъй като не му е подсъдно, като повдигне спор за подсъдност пред състав по чл.135, ал.4 АПК.

 Водим от горното и на основание чл.135, ал.1 и ал.4 АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №390/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

 ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора.

 Изпраща на делото на ВАС на РБ за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 от АПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: