О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№262                                        гр. Стара Загора                       18.10.2016 год.

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на   осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета год., седми състав:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм. дело №18 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Стоки за бита”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.”Лукашов”№10, ет.5 и представлявано от управителя Костадин Петков Картунов против Заповед №12РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на СГКК.

Настоящият състав на Административен съд Стара Загора намира, че жалбата на търговското дружество е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. Tова е така по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на  чл.49, ал.2 от ЗКИР (ред. ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 год.), която като процесуална норма има незабавно действие и е приложима в настоящото съдебно-административно производство, одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване. Видно от съдържанието на оспорената заповед, вкл. и от изрично посоченото правно основание за издаването й чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, същата има за предмет именно одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък. Действително, в самата заповед е посочено, че подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ по реда на  чл.49, ал.2 от ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота. Както бе посочено по-горе, обаче, с обнародването на ЗИД на ЗКИР в ДВ, бр. 57/2016 год., в сила от 26.07.2016 год., е изменена разпоредбата, уреждаща обжалването на заповедта за одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, като изрично е прието, че същата не подлежи на такова - чл. 49, ал. 2 от ЗКИР. Следователно, по силата на цтираната в предходното изречение разпоредба, която има незабавно действие, заповедта не подлежи на обжалване.

Жалбоподателят ще може да защити претендираните си права като поиска изменение на отразените в КККР данни за имота му и евентуално оспори отказ за такова.

По делото е внесен и депозит за вещо лице в размер на 200.00 лв., по допусната и назначена от съдът съдебно графологическа експертиза. Доколкото същата не е изпълнена към настоящия момент и с оглед на прекратяването на делото, съдът намира, че депозита следва да бъде върнат на жалбоподателят, тъй като е отпаднала необходимостта от същият.

Воден от горното и на основание чл.49, ал.2 от ЗКИР, Административен съд Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на „Стоки за бита”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.”Лукашов”№10, ет.5 и представлявано от управителя Костадин Петков Картунов против Заповед №12РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на СГКК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №18/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на жалбоподателят се върне и внесеният депозит за вещо лице в размер на 200.00 лв..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: