О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

190                                        25.07.2018г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и пети юли 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева административно дело №283 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 203 от АПК, образувано по искането на К.Ц. *** против Агенцията за социално подпомагане за изплащане на обезщетение за период от 6-месеца, считано от датата на незаконното уволнение на основание чл.121 ал.1 т.3 от ЗДСл. Искът е предявен заедно с оспорването на Заповед №ЧР-250/31.05.2016г. на Изпълнителния Директор на АСП гр. София, по което е образувано адм.д.№279/279/16г. на АС Стара Загора. С определение от 21.06.2016г. на съдията докладчик по адм.д.№279/16г. по описа на АС Стара Загора, е отделено разглеждането на искането за обезщетение в отделно производство. Съответно производството по настоящото дело е спряно по силата на чл.206 ал.2 от АПК. Налице са основанията по чл.207 ал.2 от АПК за прекратяване на производството иска с правно основание чл.121 ал.1 т.3 от ЗДСл предвид отхвърляне на жалбата на ищеца против Заповед №ЧР-250/31.05.2016г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с влязло в сила на 27.04.2018г. Решение №271/10.11.2016г., постановено по адм.д.№279/16г., до приключване на което с окончателен съдебен акт бе спряно и производството по адм.д.№283/16г. с предмет – искът на Ц. за изплащане на парично обезщетение, поради незаконно уволнение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 207 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

ОПРЕДЕЛИ

Прекратява производството по адм.д.№283/16г. по описа на АС Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.

 

Административен съдия: