О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  283                                              01.11.2016г.                              гр. Стара Загора

 

 

 

            Старозагорският административен съд, IIІ състав, в закрито съдебно заседание на  първи ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                           

             СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

 

като разгледа административно дело № 318 по описа за  2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

                            

Производството е образувано по жалба на Н.Т.К. *** против мълчалив отказ на Началника на Второ районно управление Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, да издаде разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер”, кал.9х19, № 1073. Жалбоподателят твърди, че в случая са налице законоустановените предпоставки за издаване на искания акт, поради което мълчаливия отказ на Началника на Второ РУ Стара Загора се явява постановен в нарушение на приложимия материален закон и като такъв моли да бъде отменен.

Ответникът по жалбата – Началник на Второ районно управление Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, не е представил становище по жалбата.

 

Въз основа на приложените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

С молба вх.№ 824500-9315/ 16.06.2016г., подадена до Началника на Второ РУ Стара Загора, жалбоподателят е поискал да му бъде издадено Разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно оръжие пистолет марка „Маузер” с рег.№ 1073, за придобиването на което му е било издадено Разрешение № 20150122906/ 03.06.2015г. на Началника на Първо районно управление Стара Загора. Към молбата са приложени документи за платена такса и разрешение № 20160188898 за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие  - пистолет марка „Таурус” № У069208, валидно до 22.03.2021г.

С писмо изх.№ 824500-10461/ 07.07.2016г. началникът на Второ районно управление Стара Загора уведомява К., че съгласно ЗОБВВПИ разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие се издава от началника на РУ на МВР по постоянен адрес на физическото лице и доколкото в случая постоянния адрес на Н.К. не бил в териториалната компетентност на Второ РУ Стара Загора, то не съществувала възможност да се издаде исканото разрешение от звено „КОС” при Второ РУ Стара Загора. По делото няма данни това писмо да е получено от жалбоподателя.  

По делото е представена Заповед рег.№ Iз-273/ 02.02.2011г. на Министър на вътрешните работи за определяне района на действие на Второ районно управление Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора и  писмо с характер на удостоверение, издадено от началника на Второ РУ Стара Загора, от които се установява, че постоянният адрес на жалбоподателя /гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов № 136/ попада в района, обслужван от Първо районно управление Стара Загора. 

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че в случая не е налице „мълчалив отказ” на Началника на Второ районно управление Стара Загора да се произнесе по подадената от Н.К. молба с вх.№ 824500-9315/ 16.06.2016г. и издаде исканото разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер” № 1073, по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1 от АПК, непроизнасянето на административния орган по искане, с което е бил сезиран, в определения законов срок, се смята за мълчалив отказ. За да е налице мълчалив отказ по смисъла на посочената правна норма, е необходимо да се установи от една страна подадено искане за издаване на административен акт и от друга – бездействие на административния орган при нормативно установено задължение да се произнесе по искането, с което е сезиран. Съществуването на такова задължение е обусловено от наличие на законово регламентирана компетентност /материална, териториална и по степен/ за органа да разгледа и да се произнесе по подадената молба. Следователно не всяко непроизнасяне на административния орган по искане, с което е сезиран, може да бъде разглеждано като „мълчалив отказ” по см. на чл.58, ал.1 от АПК. Законовата фикция е относима и приложима при непроизнасяне в срок по въпрос, по отношение на който органът има правомощие да издаде съответния административен акт. Само когато искането е отправено до компетентен административен орган, липсата на волеизявление се приравнява на отказ да се издаде акт с регламентирано от закона съдържание т.е непроизнасянето  релевира мълчалив отказ, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност.

По аргумент от разпоредбата на чл.56, ал.1 от ЗОБВВПИ компетентния административен орган да се произнесе по искането на жалбоподателя за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер” № 1073, обективирано в молба вх.№ 824500-9315/ 16.06.2016г, е началникът на районното управление  по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

От данните по делото е видно, че постоянният адрес на К. /който е и настоящ адрес на жалбоподателя/ съвпада с мястото, където ще се съхранява пистолет марка „Маузер” № 1073, а именно: гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов”№ 136. Този адрес попада в района, обслужван от Първо районно управление Стара Загора, съгласно представената по делото Заповед рег.№ Iз-273/ 02.02.2011г. на Министър на вътрешните работи и изрично направеното удостоверяване от ответника по делото.

Следователно компетентен да издаде исканото разрешение за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие е Началникът на Първо районно управление Стара Загора. Доколкото искането, обективирано в молба вх.№ 824500-9315/ 16.06.2016г, е подадено до некомпетентен орган, срокът за произнасяне по същото не е започнал да тече, поради което липсва и мълчалив отказ на Началника на Второ районно управление Стара Загора. В случая последният е бил длъжен единствено да изпрати молбата на компетентния административен орган /арг.чл.31, ал.2 от АПК/, като неизпълнението на това задължение не следва да се счита за мълчалив отказ.

По изложените съображения съдът намира, че липсва годен за обжалване административен акт, поради което жалбата на Н.К.  против мълчалив отказ на Началника на Второ районно управление да  разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер”, № 1073, е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а молбата да се изпрати за разглеждане на компетентния административен орган – Началника на Първо районно управление Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. *** против мълчалив отказ на Началника на Второ районно управление Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, да издаде разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер”, кал.9х19, № 1073, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

 ИЗПРАЩА молба вх.№ 824500-9315/ 16.06.2016г., подадена от Н.Т.К., за издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер”, кал.9х19, № 1073, на Началника на Първо районно управление Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                             

 

СЪДИЯ: