О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №280                                       гр. Стара Загора                         31.10.2016 год.

 

Старозагорският административен съд, седми състав в закрито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №333 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба „РДЦ ойл”ЕООД, представлявано от Управителя Камелия Мирославова Шипчованова, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул.”Липа”№1 против Решение №375/32156089 от 11.08.2015 год. на Директора на Агенция Митници, с което решение е отнет лиценз №468 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки в с. Николаево 6190, ул.”Липа”№1, общ. Николаево с идентификационен номер на лицензиран складодържател BGNCA00323000 и идентификационен номер на данъчен склад BGNCA00323001.

С молба вх.№3638/28.10.2016 год., жалбоподателят заявява, че му е отпаднал правния интерес от търсената защита от една страна, а от друга, ако съдът приеме, че не е налице отпаднал правен интерес, то оттегля подадената си жалба против оспорената заповед. С молба до ответника, търговското дружество-жалбоподателя е поискал прекратяване на процесната си лицензията за данъчен склад, поради прекратяване на договора за наем на процесният данъчен склад. С това си изявление, счита, че е отпаднал правния му интерес.

Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направеното волеизявление за оттегляне на оспорването, обективирано в подадената от жалбоподателя писмена молба, следва да прекрати производството по настоящото дело. 

Водим от горното и на основание чл.159, т.4 и т.8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РДЦ ойл”ЕООД, представлявано от Управителя Камелия Мирославова Шипчованова, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул.”Липа”№1 против Решение №375/32156089 от 11.08.2015 год. на Директора на Агенция Митници, поради отпаднал правен интерес и оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №333/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: