О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

338                                               20.12.2016 год.                       гр. Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД, шести състав, на шести декември, две хиляди и шестнадесета год. в публично заседание в състав:

        

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ РУСЕВ

 

секретар Зорница Делчева като разгледа докладваното от съдия М. Русев адм. дело №344 по описа на Административен съд Стара Загора за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по  чл. 27, ал.1 от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по депозирана в Административен съд Ямбол, по повод на което е образувано адм. дело №161 по описа за 2016 год. на съда. С разпореждане от 11.07.2016 год. е изискана от административният арган пълната административна преписка по обжалваният индивидуален административен акт. С определение №279/01.08.2016 год. постановено по адм. дело №161/2016 год., Административен съд Ямбол прекратява производството и изпраща делото по подсъдност на Административен съд Стара Загора.

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав, намира, че е сезиран от Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров с искане за обявяване за незаконосъбразно писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год.

 Твърди се в жалбата, че не е постановен изричен акт за невъзстановяване на горните разходи, а само се информирани, че претендираната сума няма да бъде възстановена. Това ги мотивира да приемат, че се касае за индивидуален административен акт. При извършена проверка на място от комисия на управляващия орган, не са били открити нередности по изпълнението на договора и отчетната документация. Липсата на мотиви и аргументи в писмото от страна на управляващия орган, не дава възможност на жалбоподателят да разбере каква е причината зе неверифицираните разходи. Направено е искане за присъждане на направените по делото разноски. Представя писмени бележки.

Ответникът Ръководителят на УО към ОП"Околна среда 2007-2013" към Министерство на околната среда и водите гр. София чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като недопустима. Счита, че писмото няма белезите на индивидуален административен акт, тъй като не засяга законните интереси на жалбоподателят и не представлява краен акт, с който са определени неверифицираните разходи, респективно наложените финансови корекции. От една страна писмото не е адресирано до жалбоподателят, а от друга страна Община Стралджа не е бенефициент по договора за безвъзмездна помощ, а само партньор. Същите са определени с писмо изх.№2801-10969/27.06.2016 год., което писмо е приложено по делото и като негов адресат е посочен и Кмета на Община Стралджа. Алтернативно е направено искане за неоснователност на жалбата, като са изложени подробни съображения в тази насока. Представят писмени бележки.

След като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 17.10.2012 год. е сключен административен договор с рег.№DIR-5112122-С008 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” със страни Министерство на околната среда и водите, като договарящ и Община Ямбол, в качеството й на бенефициент. Като партньори по договора, същият е подписан и от Община Сливен, Община Ново Загора, Община Тунджа и Община Стралджа. Към договора са подписани и пет допълнителни споразумения. За резултатите от производството по одобряване на окончателната верификация за окончателно плащане по проекта, с писмо №08-00-248 от 15.06.2016 год. е уведомен бенефициента по договора в лицето на Община Ямбол. С писмо изх.№08-00-248/26.07.2016 год., управляващият орган на ОП”ОС 2007-2013 год.” уведомява Община Ямбол и Община Стралджа за резултата от окончателния процес на окончателна верификация на искане за средства №12 за окончателно плащане по проект №DIR-5112122-5-71 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”. С последното писмо са посочени подробно неверифицираните разходи, както и наложените финансови корекции.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Писмото не представлява индивидуален административен акт /ИАА/ по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК - липсва волеизявление на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 г.-2013 г.", с което непосредствено са засегнати права, свободи и/или законни интереси на жалбоподателя, в качеството му на "партньор" по договор с предмет: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”. Оспореното писмо е издадено от компетентен орган в съответствие с разпоредбата на чл.40 от УП на МОСВ /изм. и доп. ДВ, бр. 32 от 5 Май 2015 г./, съгласно която Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда" за програмни периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Структурните фондове, в т.ч верифицира извършените разходи от бенефициентите - действително извършени и в съответствие с правилата на Общността и на страната. Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" се ръководи от Главен директор, който е и ръководител на оперативната програма. Съгласно чл.142, т.1 от ДР от ДБФП договарящ орган по отношение на съответните права и задължения е дирекция "Кохезионна политика за околна среда" в МОСВ, която до 25.03.2014 г. е и УО на оперативната програма, или дирекция "Фондове на ЕС за околна среда", която е Междинно звено за оперативната програма. След изменението от 25.03.2014 г. на УП на МОСВ дирекция "Кохезионна политика за околна среда" и дирекция "Фондове на ЕС за околна среда" се сливат в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда". Видно от представената заповед №РД-634/18.08.2014 год. на Министъра на околната среда и водите, лицето Яна Георгиева е заемала длъжността  главен директор на ГД ОПОС и като такъв е изпълнявала функциите на Ръководител на УО на ОПОС.

Съдът споделя изразеното становище на ответника по делото, че процесното писмо няма характеристиката на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. Самото писмо, има уведомителен характер, относно неверифицираните разходи по проекта, и в частност по договор №507/11.06.2015 год. Реално с писмото се уведомява бенефициента за констатирана нередност, при извършената служебна проверка от страна на управляващият орган на представените за верифициране разходи. Въз основа на него следва да се осигури възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства – чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Във връзка с изпратеното писмо са постъпили възражения от страна на бенефициента с изх.№2801-10829/24.06.2016 год. и изх.№1140/06.07.2016 год. /лист 29-32 от делото/, както и възражение изх.№ ТСУ-1140/06.07.2016 год. на жалбоподателят и въз основа на тях и отчитайки изложените възражения, управляващият орган е изпратил и писмо изх.№08-00-248/26.07.2016 год., което писмо представлява мотивирано решение по чл.73, ал.1 и ал.3 от ЗУСЕСИФ. В този смисъл, оспореното писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ не е административен акт по смисъла на чл.27, ал.1 от ЗУСЕСИФ, тъй като не се намира в глава трета от закона. Не представлява и решение за определяне на финансова корекция по основание и размер /чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ/, което да подлежи на обжалване по реда на чл.73, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

За да е допустимо едно съдебно производство, като задължителна положителна процесуална предпоставка е оспореният писмо да има белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, или административен акт по смисъла на ЗУСЕСИФ /в конкретния случай/. От изложеното по-горе е ясно, че писмото не може да бъде квалифицирано като административен акт по ЗУСЕСИФ, а от внимателния прочит на същото не могат да се извлекат белезите и на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. При така установеното, съдът намира, че подадената жалба е недопустима, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

От страна на жалбоподателят е направено искане за присъждане на направените по делото разноски. При този изход на делото, очевидно такива не следва да бъдат присъждани.

По тези съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.12.2016 год. за даване ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров против писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: