О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №147                                       гр. Стара Загора                         11.06.2018 год.

 

Старозагорският административен съд, шести състав в закрито заседание на единадесети юни през две хиляди и осемнадесета година:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №352 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано е по депозирана в Софийски градски съд на 04.05.2016 год. искова молба на Община Тунджа, с адрес: гр. Ямбол, пл. "Освобождение"№1, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год. С определение от 11.05.2016 год., постановено по гражд. Дело №5477/2016 год. по описа на СГС, производството по делото е прекратено и е изпратено по компетентност на Административен съд София град, по повод на което е образувано адм. дело №6067, по описа за 2016 год. на съда. С разпореждане от 21.06.2016 год., делото е оставено без движение, като е указано на жалбоподателят да уточни оспорваните административно актове, както и конкретното искане, което се отправя до съдът по отношение на обжалвания акт. С молба от 07.07.2016 год., жалбоподателят в лицето на Община Тунджа е уточнил, че оспорва писмо изх.№08-00-2573 от 29.07.2014 год. на Управляващия орган на оперативна програма „Околно среда” /УО на ОПОС/ при МОСВ, с искане за обявяване на неговата нищожност. С определение №4459 от 03.08.2016 год. постановено по адм. дело №6067/2016 год., АССГ прекратява производството и изпраща делото по подсъдност на Административен съд Стара Загора. С решение №296/01.12.2016, постановено по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора е обявена нищожността на оспореното писмо от 2014 год., като в тази му част решението е обезсилено с решение №3975/30.03.2017 год. постановено по адм. Дело №1942/2017 год. по описа на ВАС на РБ и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

След извършена служебна проверка на исковата молба и в изпълнение на решението на ВАК, настоящият съдебен състав намира, че делото не подлежи на разглеждане от Старозагорски административен съд, поради липса на абсолютна положителна процесуална предпоставка, каквато представлява родовата подсъдност на заявения за съдебна защита спор. Съгласно изложените мотиви в съдебното решение на ВАС, законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е обнародван в ДВ, бр.101 от 22.12.2015 год. и влиза в сила на 25.12.2015 год. С влизане в сила на новия вътрешноправен режим, установен в ЗУСЕСИФ, волеизявленията за определяне на финансови корекции по сключени между ръководителя на управляващия орган и бенефициера договори за безвъзмездна финансова помощ се дефинират като индивидуални административни актове, подлежащи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на АПК. Действащата към момента на заявеното оспорване уредба на обществените отношения, свързани с предоставянето на безвъзмездна финансова подкрепа със средства от европейските фондове и контрола върху изпълнението на сключен договор за финансиране предвижда възникването и развитието на правоотношенията между страните (УО и бенефициер) като административноправни - чл. 27, чл. 73, ал. 4, § 10, ал. 2 ПЗР на ЗУСЕСИФ.

Съгласно §10, ал.2 и ал.3 ПЗР на ЗУСЕСИФ, образуваните до влизането в сила на този закон съдебни дела по жалби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по реда на чл.27, ал.1 и ал.5 - 7. Образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на УО се довършват по досегашния ред.

Съобразявайки се това настоящият съдебен състав, с определение №109 от 04.04.2017 год., постановено в закрито съдебно заседание е повдигнал спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Софийски градски съд, като делото е изпратено на смесен състав на ВКС и ВАС за произнасяне, по повод на което и образувано административно дело №27/2017 год. на петчленен смесен състав.

С молба входирана на 30.04.2018 год., жалбоподателят в лицето на Община Тунджа, заявява, че оттегля направеното оспорване на финансовата корекция. Във връзка с това е постановено определение №54/04.06.2018 год. на смесен състав, с което делото е върнато на Административен съд Стара Загора за произнасяне по постъпилата молба за оттегляне на оспорването.

Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направеното волеизявление за оттегляне на оспорването, обективирано в подадената от жалбоподателя писмена молба, следва да прекрати производството по настоящото дело. 

Водим от горното и на основание чл.159, т.8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Тунджа, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., поради оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: