О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  153

 

    гр.Стара Загора, 20.06.2018г.

 

 

 

    Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, седми състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

                                                                

при участието на секретаря......................................................, като разгледа  адм.д. № 173 описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба от „К“ООД – гр.София против Предписания, дадени с Констативен протокол №003496 от 14.02.2017г. от длъжностни лица при РИОСВ – Стара Загора.

 

С определение № 284/19.09.2017г. от закрито съдебно заседание производството е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК във връзка във връзка с чл.144 от АПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д.№ 228/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

По адм.д.№ 228/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора е постановено Решение №181/03.07.2017г., с което е отменена по жалба на „К“ООД – гр.София Заповед №РД-08-73 от 03.05.2017г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, като несъобразна. Това решение е отменено с Решение №2445/26.02.2018г. на ВАС, като със същото жалбата на „К“ООД – гр.София е отхвърлена.

 

По този начин са отстранени пречките за движението на настоящото производство и то следва да бъде възобновено.

 

Съдът, след анализ и оценка на представените писмени доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

 

„К“ООД – гр.София извършва производство на неорганични соли и натриев хипохлорид на площадка в гр.Ямбол.

 

На 14.02.2017г. длъжностни лица от РИОСВ Стара Загора извършили проверка на площадката по спазване на екологичното законодателство от страна на дружеството. Констатираните факти и обстоятелства при извършената проверка са обективирани в съставен на основание чл.155, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Констативен протокол №003496/14.02.2017г. (л.43-47). На дружеството са дадени две предписания, а именно: 1. за цех „алуминиеви соли“ да се отстранят от площадката наличните количества алуминиев хидроксид. За предписаните действия да се информира РИОСВ. Посочен е срок за изпълнение – 23.03.2017г. и отговорник управителя на дружеството; 2. Да се извърши почистване на тръбопроводи и съоръжения към цех алуминиеви соли с цел недопускане на замърсяване. За предприетите действия писмено да се информира РИОСВ – Стара Загора. Посочен е срок за изпълнение – 23.03.2017г. и отговорник управителя на дружеството.

 

Присъствалите на проверката представители на дружеството са отказали да подпишат констативния протокол, което е удостоверено с подписа на свидетел. Констативния протокол е изпратен на дружеството по пощата и е получен на 17.02.2017г. (л.42-гръб). Жалбата срещу предписанията, дадени с констативния протокол е изпратена по пощата на 27.02.2017г. (л.18).

 

Административен съд Стара Загора, като съобрази фактите и  оспорения акт, намира жалбата за процесуално недопустима, поради следните съображения:

 

Проверката на процесуалните предпоставки за правото на жалба е задължение на съда и наличието на годен за обжалване индивидуален административен акт е положителна предпоставка от категорията на абсолютните. В случая обжалваното предписание не представлява индивидуален административен акт. Същото е издадено в производство по извършване на контрол, регламентирано в глава IX от ЗООС. В това производство се изготвят протоколи, в които се отразяват констатираните обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им. Съгласно чл.156, т.2 от ЗООС, се осъществява последващ контрол за проследяване изпълнението на предписанията, дадени на контролираното лице по време на текущия контрол. При неизпълнение на предписанията по чл.155 от ЗООС от контролираното лице се носи административнонаказателна отговорност според чл.166, т.3 от ЗООС. Разпоредбата на чл.157 постановява, че съставянето на актове за извършени административни нарушения и издаването на наказателни постановления са част от текущия контрол и последващия контрол. Предвид това предписанието по чл.155 ЗООС е част от процедурата на текущия контрол и не е крайният, завършващ акт. Всички актове, предхождащи крайния, завършващ акт не подлежат на самостоятелно обжалване. На този извод сочи и самата разпоредба на чл.166, т.3 от ЗООС, която изрично изключва дадените предписания от кръга на индивидуалните административни актове (в този смисъл Р №1458/03.02.2014г. по адм.дело №5061/2013г. на ВАС, пето отделение).

 

Гореизложените съображения обосновават изводът, че настоящата жалба е подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, поради което е процесуално недопустима и съгласно чл.159, т.1 от АПК следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

   

Водим от тези съображения и на основание чл.144 от АПК във връзка чл.230, ал.1 от ГПК и чл.159, т.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, СПРЯНО с определение № 284/19.09.2017г. от закрито съдебно заседание.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „К“ООД – гр.София против Предписания, дадени с Констативен протокол №003496 от 14.02.2017г. от длъжностни лица при РИОСВ – Стара Загора, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е постановено.

 

Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                

 

 

                                                        СЪДИЯ: