О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                

№ 264                                             27.10.2017г.                          град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VII състав, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                            СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

                                                                                   

като разгледа докладваното административно дело № 272 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

 

         Производството по делото е образувано по жалба от К.К.И., чрез адвокат С.Г. ***, против заповед №ЗЛС-31/12.05.2017г. на Командира на военно формирование 22 180 – гр.Казанлък, с която е прекратен договора за военна служба на И. и същият е освободен от длъжност и от военна служба, и е зачислен в запаса.

 

При извършената проверка относно допустимостта на жалбата съдът прие за установено следното: Съгласно разпоредбата на чл. 171, ал.1 от ЗОВСРБ, военнослужещите могат да обжалват заповедта за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба по реда на АПК, т.е. в 14-дневен срок от съобщаването й (чл. 149, ал.1 АПК). В случая този срок е пропуснат по следните съображения:

 

         В приложеното по делото писмо рег.№3-1478/16.06.2017г. на ЗА Командир на Военно формирование 22 180 – Казанлък е отбелязано, че оспорената Заповед №ЗЛС-31/12.05.2017г. на Командира на военно формирование 22 18 – гр.Казанлък на основание чл.170, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) е изпратена по пощата с обратна разписка (л.34). Видно от приложените по делото заверени копия от плик (л.10-гръб) и известие за доставяне (л.43) се установява, че същата е получена от И. на 26.05.2017г.

 

Същевременно обаче видно от представеното по делото копие от процесната заповед (л.5-6, 57-58) се установява, че И. е запознат със заповедта срещу подпис още на датата на нейното издаване – 12.05.2017г. Именно на последната дата актът е съобщен, съгласно чл. 61, ал.2 от АПК /с писмено съобщаване срещу подпис/, от който момент за жалбоподателя тече регламентирания 14-дневен срок за неговото оспорване. Този срок е изтекъл на 26.05.2017г. /петък, присъствен ден/, а жалбата е подадена на 05.06.2017г. – видно от клеймото на приложения по делото  пощенски плик /л.11/.

 

Обстоятелството, че И. е получил срещу подпис заверено копие от заповедта по пощата на 26.05.2017г., както е удостоверено в заверените копия от плик (л.10-гръб) и известие за доставяне (л.43), е без значение за горния извод, тъй като срокът за обжалване започва да тече от нейното първо по време редовно съобщаване на адресата по някой от способите, предвидени в АПК. Без значение е и обстоятелството, че конститутивното действие на заповедта е обусловено от връчването й. Срокът за упражняване на правото на защита срещу административния акт тече от най-ранния момент, в който е могло да бъде упражнено. В този смисъл е тълкувателно постановление № 4/2007 г. на Общото събрание на съдиите на ВАС. Независимо, че посоченото постановление е прието при действието на отменения ЗОВСРБ и Правилника за кадровата военна служба, то същото е приложимо и в настоящия случай поради идентичност на тълкуваните правни норми по отменената с действащата правна уредба (така в Определения № 13802/2011 г. по а.д.№ 5561/2011 г., пето отд., Определение № 2486/2012 г. по а.д.№ 1752/2012 г., 5- чл.състав на ВАС).

 

На основание изложеното, съдът намира, че жалбата на К.К.И. срещу оспорената Заповед се явява недопустима, поради това, че е подадена извън 14-дневния преклузивен срок. Това е пречка за по-нататъшното й разглеждане по същество относно нейната основателност. Следва определението, с което е даден ход на делото по същество да бъде отменено, а жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено, поради просрочване на оспорването.

 

Водим от горните мотиви и на основание  чл. 159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от съдебно заседание, проведено на 03.10.2017г., с което е даден ход на делото по същество.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.И.  против заповед №ЗЛС-31/12.05.2017г. на Командира на военно формирование 22 18 – гр.Казанлък, с която е прекратен договора за военна служба на И. и същият е освободен от длъжност и от военна служба, и е зачислен в запаса, като недопустима поради просрочие.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №272/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

Препис от Определението да се изпрати на страните.

 

 

                                                                                                СЪДИЯ: