П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2017                                                            Град Стара Загора

Старозагорски административен съд                  І касационен състав

На  девети ноември                                               Година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                РАЙНА ТОДОРОВА

 

Секретар:  МИНКА ПЕТКОВА

Прокурор: ПЕТЯ ДРАГАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЯНКОВА

административно дело № 358 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩ: ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  СТАРА ЗАГОРА – редовно  призован, явява се прокурор Драганова.

 

ОТВЕТНИК: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК  – редовно  призован, не изпраща представител.

 

СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – редовно призована, явява се прокурор  Драганова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва, че по делото е постъпило Писмо изх. № ОС-533/23.10.2017 г. на Общински съвет – Казанлък, към което е приложено заверено копие на Решение № 547/28.09.2017г., влязло в законна сила на 20.10.2017г. и заверено копие на актуализираната Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Видно от представеното решение, са отменени разпоредбите на чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предмет на оспорване по настоящото дело.

 

 

ПРОКУРОР: С оглед представеното решение № 547/28.09.2017г., производството по делото следва да бъде прекратено, поради оттегляне на оспорените разпоредби от Наредбата № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски в размер на 20 лв. за обнародване на обявлението за оспорване в Държавен вестник.

 

СЪДЪТ намира, че следва да бъде прието като писмено доказателство по делото представеното заверено копие на Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък и да приложи към делото представеното от ответника заверено копие на актуализираната Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверено копие на Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък.

 

ПРИЛАГА към делото актуализираната Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Казанлък.

 

Съдът намира, че обективираното в Решение №  547/28.09.2017г. волеизявление на Общински съвет – Казанлък, по своята правна същност представлява  оттегляне на протестираните от Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредби от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Казанлък.

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, приложима на основание чл.196 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло, или отчасти оспорения акт. В случая в съдебното производство няма други ответници освен административният орган – Общински съвет – Казанлък. Отмяната на протестираните разпоредби е направена с решение, прието преди първото по делото заседание, поради което не е необходимо съгласието на оспорващия и/или на други лица.

С оглед гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 от АПК за прекратяване на производството по административно дело № 358/2017г.

Следва да се уважи направеното искане на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора за присъждане на разноски по делото в размер на 20 лв., представляващи заплатена такса за публикуване обявлението за оспорване в Държавен вестник. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК подателят на жалбата има право на разноски при прекратяване на делото, поради оттегляне на оспорения от него съдебен акт. 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.3 от АПК, във връзка с чл. 156, ал.1, във връзка с чл.196 от АПК и чл.143, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък.   

 

ОСЪЖДА ответника Общински съвет Казанлък    да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв.

 

         Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Казанлък - от получаване на препис от определението.

 

         Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 14:45 часа.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                    

 2.

 

 

        СЕКРЕТАР: