О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  323

 

гр.Стара Загора, 23.10.2017г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесета година, първи състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 368 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по жалба от Л.Н.Г. ***, Яна И.Н. *** и М.Н. *** против Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г, с което е одобрен проект на ПУП-изменение на ПР и ПЗ на новообразуваните имоти от територията на кв.”Железник гр.Стара Загора в частта относно имот № 79 от кв.688.

 

След изискване и получаване на административната преписка по приемане на оспореното решение съдът констатира, че от данните по нея не може да направи извод за правния интерес на жалбоподателите да оспорват посочената по-горе част от Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г. А правният интерес е абсолютна положителна процесуална предпоставка за упражняване правото на жалба и за наличието й съдът следи служебно.

 

Съгласно разпоредбата на чл.131 от ЗУТ, заинтересовани лица в производствата по одобряване на ПУП и на техните изменения са собствениците и носителите на вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър.

 

Видно от приложения Протокол № 65/ 07.11.2016г на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, УПИ ІІ-79 в кв.668 е образуван от ПИ с идентификатор № 68850.501.79 по кадастралната карта на гр.Стара Загора и е собственост на Влайко Георгиев Беличев и наследниците на Начо Георгиев Начев.

 

С оглед приложеното към жалбата решение № 245 от 16 май 2000 година по гр.д. № 2558/2000 година по описа на Старозагорския районен съд се констатира допусната съдебна делба между Л.Н.Г., Я.И.Н., М.Н.Н. и Влайко Георгиев Беличев на няколко недвижими имоти, сред които и нива от 13137 дка, ІV категория, находяща се в строителните граници на гр.Стара Загора в м. „Баш чардак”, съставляваща имот № 14601, кв. 668 по плана на града при посочени граници. Без да е инициирана процедурата по изменение на плана за регулация по реда на чл. 201, ал. 3 от ЗУТ, районният съд е обособил четири реални дяла от посочения делбен имот - регулирани поземлени имоти ІІ-14601, ІІІ-14603, ІV-14604 и V-14605 в кв. 668, които с решение № 39 от 04 юли 2003 година, постановено по гр.д. № 2558/2000 година, е обявил на съделителите като е поставил в дял на Влайко Георгиев Беличев УПИ ІІ-14601, кв.668. Липсва идентичност между имотите предмет на оспорения план с тези предмет на извършената делба. Освен това в предмета на оспореното решение не е включен квартал 688, за който е подадена жалбата.

 

Поради това с разпореждане от 04.09.2017г жалбата е оставена без движение за отстраняване на нередовности като на подателите е даден 7-дневен срок да уточнят жалбата си по отношение местонахождението по квартал на „имот № 79” и да представят доказателства или да направят доказателствени искания за установяване качеството им на собственици или носители на ограничени вещни права върху уточнения имот по квартал. 

 

Съобщението за указанията е получено от всички жалбоподатели, най-късно от Л.Г. - на 12.10.2017 г, чрез съпруга й  Димитър Грозданов. В дадения 7-дневен срок, изтекъл на 19.10.2017г /присъствен ден/, както и до настоящия момент посочените нередовности не са отстранени.

 

Поради това съдът счита, че с оглед неизпълнените указания следва да остави без разглеждане подадената жалба и да прекрати образуваното въз основа на нея производство.

 

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 вр.чл.151, т.3 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Л.Н.Г. ***, Яна И.Н. *** и М.Н. *** против Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 368/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                      

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: