О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №307                                       гр. Стара Загора                         10.10.2017 год.

 

Старозагорският административен съд, шести състав в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №372 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв.“Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168168, VІІІ168.

С молба вх.№4028/09.10.2017 год., жалбоподателят заявява, че оттегля подадената си жалба против оспореното решение.

Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направеното волеизявление за оттегляне на оспорването, обективирано в подадената от жалбоподателя писмена молба, следва да прекрати производството по настоящото дело. 

Водим от горното и на основание чл.159, т.8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. “Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168168, VІІІ168, поради оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: