О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№299                                              31.10.2017 год.                       град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІ състав, в открито заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретар Зорница Делчева с участието на прокурора ….. като разгледа докладваното от съдия  М. Русев административно дело №375 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на Глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.27, ал.4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Образувано е по жалба на „Елтранс”ЕООД, представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, срещу Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. на Ивелина Пенева - Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерството на икономиката и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), с което е прекратено производството по отношение подаденото от него проектно предложение №ВG16RFOP002-3.001-0201 по процедура ВG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия". Жалбоподателят поддържа, че решението е незаконосъобразно, като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени процесуални нарушения. Административният орган не е събрал доказателства за изясняване на всички от съществено значение за случая факти, като по този начин е нарушен принципа на истинност и служебното начало. Не са налице и не е доказано по безспорен начин наличието на основания за прекратяване на производството по отношение на подаденото проектно предложение. Според изложеното в жалбата, оспореното решение страда и от друг порок – липса на мотиви. Не е отчетено подаването на допълнителната декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Подаденото възражение от страна на жалбоподателят е разгледано формално от страна на управляващият орган. Цитираната като нарушена разпоредба на чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ, не предвижда задължение за подаването на каквато и да е била декларация, а въвежда изискване към кандидатите да отговарят на определени условия. Твърди се, че изисканата допълнително от кандидата декларация от другия управител е неоснователно. Безспорно е че Бойка Тончева е управител и може да представлява търговското дружество както поотделно, така и заедно с другия управител Антон Тончев. В представената по делото писмена защита, са развити подробни съображения за незаконосъобразността на оспореното решение. По отношение на декларация – приложение Г, която предвижда деклариране от страна на кандидата, че е запознат с условията за кандидатиране, счита че същата е надлежно приложена към заявлението за кандидатстване, подписана от управителя на „Елтранс”ООД. В дадените указания за кандидатстване на стр.57, под т.24 е посочена, че същата следва да се подпише с КЕП и да се прикачи в ИСУН, което е сторено от кандидата. В б.”а” на т.24 от дадените указания, не е посочено, че трябва да се подпише декларацията „с КЕП с автор декларатора и титуляр – декларатора или юридическото лице – кандидат”. Ако е налице някакво изрично изискване, то същото следва да намери отражение в условията, така както е сторено в б.”д” на т.24. Аналогични са възраженията и по отношение на непредставянето на декларацията по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ. В условията отново не е предвидено тази декларация да се подпише с КЕП с автор декларатора и титуляр – декларатора или юридическото лице кандидат.” Що се отнася до неподаването на такава декларация от другия управител, е направен подробен анализ на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и ТЗ и е изведен извод, че подаването й от  единия кандидат е достатъчно, доколкото същия има право да представлява самостоятелно дружеството. При постановяването на оспореното решение не е обсъдено и подаденото възражение от дружеството. Оценителната комисия не е отчела факта, че „Елтранс”ООД е представило декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ от името на другия управител. Въз основа на гореизложеното е направено искане за отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно и да се върне преписката на управляващият орган с указания за допускане на проектното предложение до техническата и финансова оценка. Претендират се направените разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, е депозирал подробен отговор във връзка с подадената жалба, като изразява становище за неоснователност на оспорването. Претендират се и разноски за юрисконсултско възнаграждение.


Съдът като взе предвид доводите на страните и извърши преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок и от активно легитимирано лице - адресат на решението и срещу акт подлежащ на съдебен контрол. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Жалбоподателят „Елтранс”ЕООД, представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, е кандидат, с проектно предложение №ВG16RFOP002-3.001-0201 по процедура ВG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, като процедурата по неговото заявление е прекратена с оспореното в настоящето производство решение.

Със Заповед №РД-16-90 от 31.01.2017 год. на министъра на икономиката е оправомощена Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" да изпълнява функциите на ръководител на УО по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год. и която открива процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” на 14.05.2016 год. със заповед №РД-16-445 /видно от интернет страницата на Министерство на икономиката/, като крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17:30 часа на 28.10.2016 год.

Подаването на проектното предложение по процедурата се извършва изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра, и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване"         на следния          интернет   адрес: ttps://eumis2020.government.bg.

Оспорващото дружество подава проектно предложение, референтен номер №ВG16RFOP002-3.001-0201 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” на 17.10.2016 год. в 16.10 часа /лист 420 от делото/.

На 27.04.2017 год. в интернет страницата на Управляващия орган, на основание чл.34, ал.1 от ЗУСЕСИФ, е публикуван Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедурата. Видно от този списък (пореден номер 31) /лист 334 от делото/, участникът „Елтранс”ООД не е допуснат до техническа и финансова оценка на следното основание: Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от г-жа Бойка Йовчева Тончева, в качеството й на лице по чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. След изпратено  уведомление  за  установените  нередовности отново  не  е  представена Декларация по чл.25, ал.2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от г-жа Б. Й. Т.

Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в случай  че  след  допълнително  изискване  по  установения  ред  декларацията  не  бъде предоставена  от  кандидата  или  е  представена,  но  не  съгласно  изискванията,  проектното предложение се отхвърля".

На основание чл.34, ал.3 от ЗУСЕСИФ, дружеството-участник подава Възражение вх.№26-Е-163/04.05.2017 год. /лист 32 от делото/, като излага съображения за неоснователността на недопускането до техническата и финансова оценка на предложението.

На основание чл.34, ал.4, т. 2 от ЗУСЕСИФ, ръководителят на УО се е произнесъл по основателността на възражението с Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. и е прекратил производството по отношение на кандидата.

Първият етап от процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор е визиран в чл.34, ал.1 от ЗУСЕСИФ, което представлява така наречена проверка за административно съответствие и допустимост. Тази проверка се извършва от комисия, назначена от ръководителя на управляващия орган съгласно чл.ЗЗ ЗУСЕСИФ. Съгласно цитираната разпоредба на чл.34, ал.1 от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършената проверка за административно съответствие и допустимост, комисията по чл.33 изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс. Алинея 2 на цитирания текст, задължава комисията, когато при проверката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, да изпрати на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица, като уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата.

При извършената проверка за законосъобразност не се констатира твърдяното съществено нарушение на административно производствените правила и нарушение на материалния закон.

Оценителната комисия в изпълнение на разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗУСЕСИФ, като след като е установила нередовност при оценката на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение, е поискала от кандидата отстраняването й. В изпълнение на това уведомление, жалбоподателят е изпратил на 29.03.2017 год. отговор и исканите декларации. Всъщност спор относно тези факти не съществува между страните. Спорът е дали с отговора от 29.03.2017 год. са отстранени недостатъците на подаденото предложение.

Като мотив за постановеният отказ е посочено, че предложението не отговаря на изискванията на т.24, б.”б” от условията за кандидатстване и критерий №10 от критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения (приложение Й към условията за кандидатстване). Посочената точка от условията за кандидатстване, предвижда кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ да представят по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 с помощта на КЕП декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ – попълнена по образец (приложение Д) към условията за кандидатстване – подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 20202. Като забележка към това е отбелязано, че декларацията се попълва и подписва от всички лица, които са посочени в чл.40 от ППЗОП и са изчерпателно изброени в т.11.2, 1) от условията. Съгласно посочената точка от условията, декларацията по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ се подписва от всички лица, които са посочени в чл.40 от ППЗОП и по конкретно: при дружество с ограничена отговорност  - лицата по чл.141, ал.1 и 2 от Търговският закон.

Като недостатък оценителната комисия е установила липсата на приложена декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ от страна на единият от управителите на дружеството Бойка Тончева. Според доклада на оценителната комисия такава е подадена на 29.03.2017 год., но е подписана с КЕП на Антон Тончев и изхожда от него. Не е подадена такава от името на другия управител на дружеството г-жа Тончева.

Съгласно общата хипотеза на чл. 2, ал.1 от ЗЕДЕП "Електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.". От логическото тълкуване на тази норма следва, че независимо от представянето/обективирането си, всяко електронно изявление е словесно, при което следва извода, че негов автор може да е само физическо лице, което разбира свойството и значението на изявеното от него. Съгласно дефиницията на  чл. 13, ал.1 от ЗЕДЕП "Електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.". Според разпоредбата на  чл. 13, ал.3 от ЗЕДЕП "Квалифициран електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на изискванията на чл. 16.", а ал.4 от закона му придава значението на саморъчен подпис - тоест на конкретно изявление на определено физическо лице. Най - сетне, според чл. 16, ал.1 от ЗЕДЕП "Квалифициран електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който:1) е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и 2) е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.".

От структурата (систематиката) на ЗЕДЕП, както и от съпоставката на разпоредбите на чл. 2, чл. 3 и  чл. 13 от този закон следва извода, че електронният подпис е особена форма на електронно изявление тъй като съдържателно той е отделна информация, функцията на която е да установи авторството на изявлението или документа. Правното значение на КЕП се извежда от последиците, посочени в разпоредбата на  чл. 13, ал.4, изречение първо от ЗЕДЕП - те са фингирани към последиците на полагане на саморъчен подпис. Предвид общите принципи на правото, а и по аргумент от разпоредбите на чл. 24, ал.4 и чл. 27, ал.2 и 3 от ЗЕДЕП следва извода, че и за електронният подпис (вкл. и за КЕП) важат правилата на разпоредбите на чл. 4 от ЗЕДЕП.

Съгласно тази разпоредба "Автор" на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител, а "Титуляр" е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

Подаването на декларация по чл.25, ал.2 от ЗЗУСЕСИФ, съгласно условията за кандидатстване предполага нейното попълване и подписване от всяко едно от лицата по чл.40 от ППЗОП. Гореизложеното предполага, че декларацията се подписва с КЕП от всички лица, представляващи кандидата, респ. при съвместна представителна власт - от всеки от представителите. Същото е логично и с оглед носенето на съответната наказателна отговорност за невярно декларирани обстоятелства. Несъмнено Управителят Антон Тончев има право да представлява самостоятелно дружество и би могъл да подаде сам документацията за участие в процедурата по финансиране от оперативната програма.  Същият обаче не е упълномощен да подписва и подава декларация от името на другия управител Бойка Тончева. Процесната декларация е следвало да се подпише от КЕП с автор Бойка Тончева. Подадената такава от 29.03.2017 год. обективира волеизявление на Антон Тончев и е подписана с КЕП с автор Антон Тончев и титуляр на подписа „Елтранс”ООД. Касае за положителен факт, който следва да бъде доказан от страна на жалбоподателят. Такива доказателства в настоящето производство не бяха събрани. При така установеното, съдът намира, че декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ не е подадена от името на Бойка Тончева – управител на „Елтранс”ООД.

Фактическите основания съответстват на посочените в акта правни основания, които са мотивирали административния орган да вземе решението си.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, с изложени подробни мотиви, обосноваващи издаването му, като жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

При този изход на спора разноски се следват само на ответника. При определянето на разноските по делото в полза на ответника по делото, съдът следва да се съобрази и с разпоредбите на 78, ал.1, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.144 от АПК. Водим от горното, съдът намира, че следва да осъди жалбоподателят да заплати на ответника, сумата от 100.00 лв. представляващи юрисконсултско възнаграждение съгласно чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.37 от ЗПП и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Така мотивиран и на основание чл.200, ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117 представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, срещу Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. на И. П. - Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерството на икономиката и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), като неоснователна.

ОСЪЖДА „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117, със седалище адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов”№130, ет.1, ап.2 и  представлявано от Управителя Антон Димов Тончев да заплати на Министерство на икономиката, представлявано от Министъра Емил Караниколов сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи направени по делото разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България.

Препис да се изпрати на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: