О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 92

 

гр.Стара Загора, 10.04.2018г.

 

 

 

Старозагорският административен съд в закрито заседание на десети април през две хиляди и осемнадесета година, VII състав

 

 

                                                                  СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 507 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.39, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Образувано е по жалба /именована „искане“/, уточнена с молба вх.№4135/16.10.2017г на И.И.Б., против действия на Районен съд – Стара Загора като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно предоставяне на лични данни на жалбоподателката в решение постановено по гр.д.№ 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора, качено в интернет пространството чрез електронния адрес на РС Стара Загора „www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm“. В жалбата се твърди, че на 22.08.2017г. Б. *** за заличаване на неправомерно представените личните й данни чрез електронния адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г. До момента на подаване на „искането“ системния администратор към РС Стара Загора С. Ч. не заличил личните й данни от решение по грд.№3196/2013г., а точно обратното – утвърдил да излизат на първа страница и първа позиция. Сочи, че Районен съд Стара Загора е бил длъжен да заличи имената й, както и името на търговското дружество и ЕИК на сайта на съда, което до подаване на жалбата пред Административен съд Стара Загора не е направено. Подробни съображения излага в писмено становище.

 

Ответникът  - Районен съд – Стара Загора чрез процесуалния си представител адв.М.Р., оспорва жалбата като неоснователна и иска отхвърлянето й. Съображения за това излага в писмено становище.

 

Въз основа на данните от представената административна преписка съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

С молба вх.№24245 от 03.11.2014г (л.92) И.И.Б. е поискала от Председателя на Районен съд Стара Загора в обявеното на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm решение по гр.д.№3196/2013г. нейни лични данни и тези на представляваното от нея лечебно заведение да бъдат коригирани, като бъдат представени по идентичен начин на представянето им за ищцовата страна – с инициали. Съгласно докладна записка от 05.11.2014г. на С.Г., деловодител, докладвано е на председателя на РС Стара Загора, че по тази молба е извършена от служителя проверка в деловодната система САС „съдебно деловодство“ на РС Стара Загора по гр.д.№3196/2013г., като не се е установило да съществуват необезличени лични данни в присъединеното решение по цитираното дело (л.91). Приложена е разпечатка на съдебния акт (л.93-99).

 

Впоследствие Б. е сезирала Комисията за защита на личните данни с жалба № Ж-184 от 11.05.2016г за допуснато от страна на РС Стара Загора нарушение на ЗЗЛД при публикуване на съдебно решение с данни за жалбоподателката и данни за фирмата (л.120).

 

На  жалбата е отговорено с писмо изх.№ П-4030 от 31.05.2016г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни, в което се сочи установено, че след разглеждане на гр.д.№3196/2013г. по описа на РС Стара Загора и по което ответник е било представляваното от Б. дружество, на сайта на съда е било качено решението по делото, произнесено на 25.04.2014г. В него съдът бил анонимизирал личните данни на физическите лица, ищци по делото, а наименованието на представляваното от жалбоподателката дружеството, ЕИК и нейните три имена в качеството й на управител били публикувани в цялост. Посочва се, че така били заявени и се намирали тези данни в общодостъпната публична част на Търговския регистър. Поради изложеното и с оглед публичност на приключилото исково производство от съда, сочи се прието, че не са извършени действия, с които са  нарушени разпоредби на ЗЗЛД при публикуване в интернет на данните на представляваното от Б. лечебно заведение, включително нейните три имена, като негов управител (л.123).

 

С молба вх.№ 23252 от 22.08.2017г до Председателя на Районен съд Стара Загора И.И.Б. ***  поискала отново заличаване на представени лични за нея данни чрез електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г., а именно – трите й имена, наименование, адрес и ЕИК на представлявано от нея дружество (л.53-55).

 

На 04.09.2017г. Председателят е резолирал молбата на вниманието на системния администратор.

 

С „отчет“ от С. И. Ч., системен администратор на РС Стара Загора, изготвен във връзка с постъпилата молба от Б., е отразено, че името на госпожа Б. присъства само като представител на юридическото лице, но със заличен ЕГН (л.44). Посочено е също, че въпреки, че е спорно дали имената на представляващия юридическото лице са лични данни, Чертоянов заличил имената на госпожа И.И.Б..

 

В обяснителна записка от 23.11.2017г. на системния администратор на РС Стара Загора, същият е изложил съображения, че при проверка, извършена на 05.11.2014г от съдебен служител С. Г. и от самия него се установило, че в публикувания съдебен акт по гр.д.№ 3196/2013г. няма лични данни на лицата, участници в съдебния процес (л.81-82). Посочва, че името на юридическото лице, адреса му на регистрация, както и номер Булстат били публични данни, наред с името на представителя /управителя/ на юридическото лице, описан в търговския регистър в качеството му на представител на юридическо лице, а не като физическо лице. Позовава се на чл.14, ал.7 от Наредба № 4 от 16.03.2017г. на Висшия съдебен съвет за воденето съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, в която било предвидено, че на обезличаване не подлежат данните за юридическите лица.

 

Съгласно писмо изх.№ППН-01-34#1 от 25.1.2018г от Председателя на КЗЛД, към 24.01.2018г. в Комисията не са постъпвали нови искания от страна на Б. и няма неприключени производства (л.118-119).

 

          Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата на И.Б. е процесуално недопустима, предвид следните съображения:

В Закона за защита на личните данни възможностите за защита на физическо лице при нарушаване на правата му по този закон са регламентирани в глава седма „Обжалване на действия на администратора на лични данни“.  Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛД, структурирана в тази глава, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Комисията се произнася в 30 дневен срок от сезирането с решение, като може да даде задължителни предписания, да определи срок за отстраняване на нарушението или да наложи административно наказание. Втората процесуална възможност за реализиране на правото на защита е регламентирана в чл.39, ал.1 от глава VІІ ЗЗЛД, според която норма при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице може да обжалва действия и актове на администратора по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 

От направената съпоставка на текстовете на чл.38, ал.1 и ал.2 и чл.39, ал.1 от ЗЗЛД се следва извода, че физическото лице може да избере реда за оспорване – било по административен ред – пред компетентния специализиран административен орган – Комисия за защита на личните данни или пред съда по реда на чл.39, ал.1 ЗЗЛД, при условията на алтернативност. В този смисъл е и съдебната практика, включително обективраната в мотивите към определение по адм.д.№ 13030/2015г. и определение по адм.д. № 1940/2016г.  на Върховния административен съд.  В случай, че лицето сезира КЗЛД, както е в случая, следва се процесуалния ред, предвиден в чл.38 от ЗЗЛД, като след изчерпването му не е налице възможност да се търси защита и по реда по чл.39 от ЗЗЛД. Решението на КЗЛД по чл.38, ал.2, с което комисията се произнася по жалбата подлежи на обжалване по реда на АПК – чл.38, ал.6 от ЗЗЛД.

 

В случая Комисията за защита на личните данни се е произнесла по жалба на Б. с писмо изх.№ П-4030 от 31.05.2016г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни, в което е приела, че не са извършени действия, с които са  нарушени разпоредби на ЗЗЛД при публикуване от страна на РС Стара Загора в интернет на данните на представляваното от Б. лечебно заведение. Няма данни актът на КЗЛД да е обжалван от Б. по съдебен ред (чл.38, ал.6 от ЗЗЛД). Предмет на обжалване от страна на Б. по настоящото дело са отново действията  на РС Стара Загора, като администратор на лични данни по необезличаване на личните данни на жалбоподателката в решението, постановено по гр.д. № 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора. След като жалбоподателката е избрала за защитата  на твърдяното право реда по чл.38 от ЗЗЛД, то недопустимо е реализиране и на производство за защита по реда на чл.39 от ЗЗЛД. Следователно жалбата на И.Б. е процесуално недопустима и след отмяна определението на съда от 20.03.2018г. за даване ход на делото по същество, жалбата й следва да се остави без разглеждане, съответно образуваното по нея производство следва да се прекрати.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.253 от ГПК, чл.144 от АПК, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2018г за приключване на съдебното дирене и даване на ход на делото по същество.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /именована „искане“/, уточнена с молба вх.№4135/16.10.2017г на И.И.Б.  против действия на Районен съд – Стара Загора като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно предоставяне на лични данни на жалбоподателката в решение постановено по гр.д.№ 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора, качено в интернет пространството чрез електронния адрес на РС Стара Загора www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като процесуално недопустима.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№507/2017г по описа на Старозагорския административен съд.

        

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                     СЪДИЯ: