П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2018                                                Град Стара Загора

Старозагорски административен съд      ІІ състав

На девети май                                          Година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

                                               Председател:  ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                      

Секретар: Албена Ангелова

Прокурор: …………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя ДИНКОВА

Административно дело номер 650 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10.15 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „ВИГО – МТ“ ЕООД - редовно  и своевременно призован, явява се адв. П., редовно упълномощен от по-рано.

ОТВЕТНИК ПО ЖАЛБАТА: КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  - редовно и своевременно  призован, представлява се от ст. юрисконсулт Николова, редовно упълномощена от днес.

 

         СТРАНИТЕ/поотделно/: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                     

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството по делото е образувано по жалба на „ВИГО-МТ” ЕООД гр. Стара Загора, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе с надлежен акт по молба вх. № 10-01-5231/ 26.10.2017г. за извършване на необходимите строително-монтажни дейности по намаляване височината на бордюрите на тротоара и около дървото пред входа на УПИ VIII-1871, кв. 6 по плана на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на достъп до двора на имота и безпроблемно зареждане на магазина. В жалбата се твърди, че е налице мълчалив отказ, който е незаконосъобразен, като по същество твърдението е за постановяване на същия в противоречие с материалния закон. Направено е искане за отмяна на обжалвания мълчалив отказ и постановяване на съдебен акт, с който да бъде задължен кмета да разпореди извършването на необходимите строително-монтажни действия за намаляване височината на бордюрите на тротоара и дървото пред входа на имота, ползван от търговското дружество.

 

         АДВ П.: Поддържам жалбата. Представям снимка от която е видно, че извършването на желаните от нас строително-монтажни дейности по намаляване височината на бордюрите на тротоара и около дървото са извършени, следователно, към настоящия момент липсва правен интерес от оспорване на мълчаливия отказ, поради факта, че е имало произнасяне и съдебното производство би следвало да бъде прекратено. Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 2, вр. ал. 1 при прекратяване на делото, жалбоподателят има право на разноски. В случая става въпрос за мълчалив отказ, но произнасянето на кмета на общината представлява оттегляне, поради което моля да ни бъдат присъдени направените от нас разноски, в който смисъл е и съдебната практика. Представям списък на разноските.

 

         СТ.ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛОВА: Считам че жалбоподателят няма правен интерес за завеждане на жалбата, тъй като същият не е собственик на УПИ VІІІ-1871, в кв. 6 по плана на гр. Стара Загора. Същият се явява наемател на обект находящ се в имота, собственост на друго лице, който има излаз към ул. Гурко 83. Освен това липсват доказателства кога е извършен ремонта, поради което не следва да бъде уважавано искането за присъждане на разноски по делото. Също така моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Не оспорвам обстоятелството, че бордюрът на тротоара и около дървото, е намален така, както се вижда от снимката.

 

         Като съобрази становищата на страните, съдът намира че искането на пълномощника на жалбоподателя за прекратяване на производството по настоящото дело се явява основателно. С оглед изявлението че исканите от търговското дружество строително-монтажни работи по намаляване бордюра на тротоара и около дървото, находящи се пред УПИ VІІІ-1871 в кв. 6 по плана на гр. Стара Загора, са изпълнени към настоящия момент, което обстоятелство не се оспорва и от процесуалния представител на ответника, съдът приема, че в случая е постигната търсената от съда защита, а именно издаване на надлежен акт от кмета на Община Стара Загора, с който да бъде разпоредено извършване на действия по намаляване бордюрите на тротоара и около дървото, с цел обезпечаване възможността на жалбоподателя да ползва безпрепятствено, в т.ч. и да извършва зареждане на магазин за хранителни стоки, находящ се в горепосочения УПИ с административен адрес: ул. Ген. Гурко № 83.

         По тези съображения съдът намира, че с извършването на посочените фактически действия следва да се приеме за оттеглен формирания мълчалив отказ на кмета на Община Стара Загора да се произнесе с надлежен акт по молба вх. № 10-01-5231/ 26.10.2017г. за извършване на необходимите строително-монтажни дейности по намаляване височината на бордюрите на тротоара и около дървото пред входа на УПИ VIII-1871, кв. 6 по плана на гр. Стара Загора, и съответно е отпаднал правния интерес на жалбоподателя от търсената съдебна защита.     

Ето защо и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

         Относно направеното възражение от пълномощника на ответника по жалбата за процесуална недопустимост на подадената жалба, съдът намира същото за неоснователно предвид постановеното Определение № 4286/02.04.2018г. по адм. дело № 2654/2018г. на ВАС, с което жалбата на „ВИГО-МТ“ ЕООД е приета за процесуално допустима и делото е върнато на Старозагорския административен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Следва да бъде уважено направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за присъждане на сторените по делото разноски, като на основание чл. 143, ал. 2 от АПК Община Стара Загора бъде осъдена да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 550 лв. от които 50 лв. заплатена ДТ за образуване на съдебното производство и 500 лв. договорено и заплатено адвокатско възнаграждение съгласно представения по делото Договор за правна защита и съдействие № 098234/06.12.2017г.

Водим от горните мотиви, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „ВИГО-МТ“ ЕООД“ гр. СТАРА ЗАГОРА сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                           СЕКРЕТАР: