П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2018                                                    Град Стара Загора

Старозагорски административен съд        ІII състав

На осми май                                                   Година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                               Председател: ИРЕНА ЯНКОВА

 

 

Секретар: МИНКА ПЕТКОВА

Прокурор: ПЕТЯ ДРАГАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЯНКОВА

административно дело   65  по описа за 2018 година.

На именното повикване в 14:20 часа, се явиха:

 

ИЩЕЦ: М.М.М. редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. Е.С., преупълномощена от адв. М.Х., редовно упълномощен.

 

          ОТВЕТНИК: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” гр. СОФИЯ  – редовно и своевременно призован, представлява се от юрисконсулт С.С., редовно упълномощена.

 

           СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – редовно призована, явява се прокурор  Драганова.

 

         СЪДЪТ разпореди да се свалят белезниците на ищеца. Представител на съдебната охрана свали белезниците на ищеца.

 

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДИЯТА ДОКЛАДЧИК към ищеца: Моля да си уточните периода на иска, както и сумата за претърпени неимуществени вреди, защото сумата трябва да бъде в лева, а не в евро.

 

ИЩЕЦЪТ: Претендирам за това, че не ми се осигурява вегетарианско меню от затворническата администрация, въпреки че искам такава храна. Аз уточнявам исковата си молба, като искам искът, който е предявен от мен за претърпени от мен неимуществени вреди да не се счита за сумата за 50789 евро, а за сумата 50789 лв. Аз претендирам за периода от 19.01.2017г. до 12.07.2017г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се допусне уточнението в исковата молба относно неимуществените вреди и точния период за претенциите на ищеца.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се допусне уточнението в исковата молба на ищеца.

 

По направеното искане Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА уточнение на неимуществените вреди на иска в исковата молба на ищеца, които да се считат в общ размер на 50789 лв., а периодът – от 19.01.2017г. до 12.07.2017г.

 

и ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по искова молба на М.М.М., против Главна дирекция «Изпълнение на наказанията» гр.София за присъждане на основание  чл.284, ал.1 от ЗИНЗС на сумата от 50789 /петдесет хиляди седемстотин осемдесет и девет/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди, вследствие на това, че същият е бил лишен от вегетарианска храна, обиждан, тормозен и унижаван от нодзорно-охранителния състав /НОС/ за периода на пребиваването му в затвора – Стара Загора от 19.01.2017г. до 12.07.2017.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да направя едно уточнение, че ищецът изтърпява наказание в затвора Варна към момента така, че молбите трябва да бъдат изискани от затвора – Варна, а не от затвора – Стара Загора.

 

АДВ. С.: Аз съм преупълномощена от адв. Х., който в момента не може да се яви, тъй като е възпрепятстван. С оглед искането на ищеца да промени цената на иска за неимуществените вреди от евро в лева, това е допустимо и правилно.

Ние сме на мнение, че това производство по адм. дело № 65/2018г. не може да продължи така, защото както вие правилно сте разпоредили във Ваше определение от 28.02.2018г. в исковата молба, която даже не е наречена искова молба – обаче там не е посочен периодът, не са посочени фактическите основания на бездействия, нито в петитума на исковата молба.

Запознах се с отговора на ГД „ИН” и считам, че е основателно искането за изпращане на делото в Административен съд - Варна, където би следвало да му се назначи особен представител от Варна, който да осъществи правна помощ не само по т.3 на чл.21 от Закона за правната помощ, а и по т.2 за оформяне на документите, защото такава искова молба се оформя трудно от юристи, пък камо ли от хора, които нямат юридическо образование. Освен това аз няма как, нито колегата ми Х. *** да влезнем в контакт с лишен от свобода в затвора - Варна, нито можем да отидем до там, нито можем да му се обадим по телефона, за да го питаме и да ни уточни нито фактическите основания, нито периода, нито петитума, нито  доказателствата, нищо.

 

ИЩЕЦЪТ: Разбирам много добре изказването на госпожата. Моля да се изпрати делото по подсъдност в Административен съд – Варна, тъй като в момента те не могат да ми окажат адекватна правна помощ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Не се противопоставям, заявила съм същото в отговора на исковата си молба.

 

ПРОКУРОР: Решението за подсъдност е правилно.

 

ИЩЕЦЪТ:          Оттеглям си иска. Моля делото да се прекрати.

 

АДВ. С.: Съгласна съм ищецът да си оттегли иска, като си го заяви отново в Административен съд - Варна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Съгласна съм ищецът да си оттегли иска, не се противопоставям делото да се прекрати.

 

ПРОКУРОР: Не се противопоставям ищецът да си оттегли иска и делото да се прекрати.

 

С оглед становището на ищеца на основание чл. 232 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради оттеглянето на иска.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 232 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на иска.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в     14:32 часа.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       СЕКРЕТАР: