О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 56

 

гр.Стара Загора, 23.02.2018г.

 

 

 

Старозагорският административен съд в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и осемнадесета година, VII състав

 

 

                                                                  СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 75 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. С. С., М. С. С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв.Бедечка. Направено е искане за прогласяване на решението на общинския съвет за нищожно. Според жалбоподателите оспорения административен акт е немотивиран, неправилно са посочени фактическите и правни основания за приемането му, същия не е преминал през обществено обсъждане и не съдържа мотиви.

 

Въз основа на данните от представената административна преписка съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателите са собственици на следните имоти, находящи в гр.Стара Загора, кв. Бедечка: Р.Н.Д. - на УПИ с площ 589 кв.м., съставляващ парцел XVI – 6178 от квартал 808 и УПИ с площ 589 кв.м., съставляващ парцел XVII – 6178 от квартал 808; Р.И.П.на УПИ с площ 589 кв.м., съставляващ парцел XII – 6178 от квартал 808; Й.С.С.,  И. С. С., М. С. С.на УПИ с площ 589 кв.м., съставляващ парцел XIII – 6178 от квартал 808; К.П.Д. и Г.Х.З.на УПИ с площ 589 кв.м., съставляващ парцел XV – 6178 от квартал 808; Ц.П.Б. и М.П.В. – на УПИ с площ 589 кв.м., съставляващ парцел XIV – 6178 от квартал 808.

 

С оспореното Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора. Решението е мотивирано от правна страна с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ. За него са гласували 38 общински съветници, против – 6 и въздържали се – 3 общински съветници. Взето е по предложение от Кмета на Община Стара Загора рег.№ 10-61-444/12.09.2017г след обсъждане в постоянните комисии на съвета по законност и обществен ред; по финанси и бюджет; по здравеопазване; по земеделие, гори и опазване на околната среда; по социална политика и по териториално и селищно развитие и транспорт.

 

Като взе предвид доказателствата по делото настоящият съдебен състав намира, че оспорването направено от физическите лица Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. С. С., М. С. С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б. на Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г, е процесуално недопустимо по следните съображения:

 

 Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на административен акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност.

 

Съгласно действащата нормативна уредба общите устройствени планове и техните изменения не подлежат на обжлаване с изключение правомощието на областния управител да върне за ново обсъждане или да оспори пред съответния административен съд при условията на чл.45 от ЗМСМА незаконосъобразно решение за одобряване на ОУП. Допустимостта на такова изключване от съдебен контрол е предвидена в разпоредбата на чл.120, ал.2 от Конституцията на Република България. Именно поради конституционно закрепената възможност за изключване от съдебен контрол на определени административни актове, законодателят е посочил в нормата на  чл.215, ал.6 от ЗУТ, че не подлежат на обжалване общите устройствени планове и техните изменения.  Предвидената необжалваемост произтича от същността на общите устройствени планове да определят преобладаващото предназначение и начина на устройство на отделните структурни части на териториите в обхвата на плана и да са основа за цялостното им устройство - чл. 103, ал. 2 ЗУТ и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ (в този смисъл Опр.№14439/28.11.2017г. по адм.дело №12617/2017г. на ВАС, II отд. и Опр.№14838/05.12.2017г. по адм.дело №13198/2017г. на ВАС, II отд.).

 

По тези съображения жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. С. С., М. С. С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б. против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г, като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство – прекратено.

 

Водим от  тези съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК във връзка с чл.215, ал.6 от ЗУТ, съдът 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. С. С., М. С. С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                              СЪДИЯ: