О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

119                                        27.04.2018г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и седми април 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                         СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №102 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба от А.Р.М. – законен представител / родител/  на малолетните М.А.М. и М.А.М. против Мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати издръжка за месец януари 2018г. на основание и по реда на Наредба за реда за изплащане от държавата за присъдена издръжка.

  С молба вх.№ 1196 от 20.03.2018г подадена от адв.Хр.П. като пълномощник на малолетните лица, упълномощена от законния им представител А.Р.М. твърди, че ответникът е оттеглил оспорения акт, чрез извършено на 14.03.208г. плащане на търсената месечна издръжка и за двете деца. С молбата е направено искане с правно основание чл.143 ал.2 вр. с ал.1 от АПК за присъждане на разноските по делото в размер на 720лв. възнаграждение за един адвокат, заплатен за процесуално представителство на малолетните жалбоподатели като за всеки от тях е договорено възнаграждение в размер на 360лв., както и сумата от 10лв., представляваща държавна такса по делото за разглеждане на жалбата.

Ответникът Кмет на община Павел баня, чрез процесуалния си представител адв. К.Г. заема становище за недопустимост на жалбата поради подаването й при липса на оправомощаване за целта, както и по съображения че не е налице отказ, като годен предмет на оспорване по съдебен ред. Аргументира, че забавянето изплащането на издръжката за месец януари 2018г не обективира отказ  на кмета на община да заплаща такава, подробно излага причините за забавянето, характера и естеството на производството по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдената издръжка. Иска се прекратяване на производството по делото. Относно претенцията за разноски – твърди че такива не се следват, тъй като не били налице предпоставките на чл.143 АПК поради липса на административен акт и доказателства за извършването на такива разходи.

       Съдът намира, че са налице основанията по чл.159 т.3 от АПК за прекратяване на съдебното производство, в която хипотеза на жалбоподателя се следват доказаните и своевременно заявени разноски по делото. От представените два договора за правна помощ № 20180231 от 28.02.2018г и №20180230/28.02.2018г, сключени между законния представител на малолетните лица и упълномощения адвокат се установява, че за процесуалното представителство на всяко от тях е договорено възнаграждение в размер на 360 лв, но липсва изрично волеизявления на адвоката, че същото е платено в брой. В договора е вписано /т.1.4 от договор № 20180231 /28.02.2018г, също и в т.1.4 от договор №20180230 от същата дата/, че уговореното възнаграждение е платимо в брой, при подписване на договора, но не и че е платено към този момент.

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.3 Административен съд Стара Загора

ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Р.М. против мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати месечни издръжки на децата  М.А.М. и М.А.М. за месец януари 2018г по изп.дело № 307/ 2017г. по описа на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшки РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 102 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора.

           ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЕИК 000817935  да заплати на А.Р.М. ЕГН********** сумата 10 лв разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ