О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№86                                          гр. Стара Загора                       03.04.2018 год.

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на трети април през две хиляди и осемнадесета година, шести състав:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря........................., като разгледа адм. дело №117 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на П.Д.К. ***, против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи.

Съдът, като обсъди представените по делото доказателства, и въз основа на извършена проверка на допустимостта и законосъобразността на обжалваното решение, намира, че жалбата е просрочена.

Оспорената заповед е изпратена на жалбоподателката с писмо на 01.08.2017 год., като същата не е получена от К., като на причина за не доставянето на заповедта е посочено – „в чужбина“ /лист 24 – 25 от делото/. В последствие е направен опит заповедта да бъде връчена по реда на §4 от ДР на ЗУТ, чрез залепване на обявлението на вратата на жилището, но същият се е оказал безуспешен, като отново като причина е посочено отсъствието на лицето /служебна бележка на лист 23/. На 25.08.2017 год. е изпратено писмено съобщение /лист 20/, което съобщение е залепено на същата дата на видно място в Община Казанлък /лист 19/, както и на сайта на Община Казанлък /лист 21 и 22/. На 11.09.2017 год. е констатирано, че възражения по издадената заповед не се постъпили законоустановеният срок, поради което и прието, че заповедта е влязла в законна сила.

С писмо изх.№194-П-241-1/27.11.2017 год., Кмета на Община Казанлък информира П. С. – К., че във връзка с изграждането на пътното кръстовище/ пътен възел на I-6 „София – Бургас“ при км 312+000 по посока на растящия километър и във връзка с влязла в сила Заповед №1175/17.07.2017 год., с която е одобрен плана за регулация за част от кв.654, че за изготвени данъчна и пазарна оценки на частта от имота й, попадаща в уличната регулация. Това писмо е изпратено на адреса й и е получено на 29.11.2017 год. от съпруга й Антон Керанов /видно от обратната разписка/. С писмо изх.№194-П-241-1 от 09.01.2018 год. на Кмета на Община Казанлък, П.  К. отново е била уведомена за издадената заповед и съдържанието й /лист 14/, което писмо е получено на 10.01.2018 год.

Срокът за оспорване  започва да тече от първата дата на надлежно съобщаване на индивидуалният административен акт, която според настоящият съд е 25.08.2017 год., когато обявлението за издаването на заповедта е качено на сайта на Община Казанлък и е обявено на таблото в сградата на Община Казанлък, поради отсъствието на П.к.. Прилагайки правилата на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращата разпоредба на чл.144 от АПК, то срока започва да тече от следващия ден – 26.08.2017 год. и изтича в края на последния ден – 08.09.2017 год., който е петък, работен ден. Жалбата е депозирана в деловодството на Община Казанлък на 26.02.2018 год., т.е. след определения от закона 14 дневен срок. В жалбата не са изложени съображения за нищожност на оспорената заповед, нито пък е направено искане за обявяване на нищожността й, поради което съдът намира, че оспорването е ограничено в рамките на 14 дена от съобщаването й.

Като такава жалбата се явява недопустима, като просрочена.

По тези съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. от гр. Казанлък против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: