О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

 89                                            05.04.2018г.                              град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, II състав, в закрито заседание на пети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

           СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

 

при секретар                                                                                                  

и с участието на прокурора                                                                                               като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ДИНКОВА  административно дело № 118 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

Производството по делото е образувано по жалба на Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответника да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Георги Демирев Георгиев, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г. за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. Твърденията се свеждат до претърпени вреди от незаконосъобразни бездействия, изразяващи се в неоснователно забавяне на връчването на Експертно решение на ТЕЛК, издадено на 13.07.2017г., с което се определя 50% степен на увреждане на настаненото при Н.К., въз основа на решение № 1103/ 26.09.2013г. по гр.д.№ 3823/ 2013г. на Старозагорския районен съд, непълнолетно дете Георги Демирев Георгиева. Поддържа, че в резултат на забавеното връчване на това експертно решение -  седем месеца след неговото издаване, е била лишена от възможността да получи за този период месечна помощ по чл.8д, ал.2 от ЗСПД.

При извършена проверка на редовността на така предявената искова молба е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1, т.3, чл.128, т.2 и т.3, във вр. с чл.144 от АПК  - не е посочена цената на иска; не е платена изискуемата държавна такса, тъй като производството и/или ищецът не са изрично освободени от заплащането на такава и не са представени преписи от исковата молба и приложенията към нея за ответника. 

С оглед констатираните нередовности, с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 21.03.2018г. исковата молба е оставена без движение, като на ищцата е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението: да посочи цена на иска; да уточни ответника по иска си като съобрази мотивите към разпореждането относно пасивната процесуална легитимация при предявяване на иск по ЗОДОВ; да внесе по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лв и в същия срок да представи вносния документ в деловодството на съда; да представи описаните в исковата молба приложения и да представи препис от исковата молба и приложенията към нея за ответника.

 

 

Видно от върнатия отрязък от съобщението, същото е получено на 23.03.2018г. от Дафина Матева – снаха на ищцата и лице, което живее на същия адрес.

 

В законово установения срок, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, ищцата не е изпълнила указанията за отстраняване на констатираните и посочените в разпореждането нередовности.

 

Предвид изложеното съдът намира, че исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

           

Водим от горните мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл. 203, ал. 2 от АПК и § 1 от ЗР на ЗОДОВ съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Георги Демирев Георгиев, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

                                                                                             

 

                                                                                  СЪДИЯ: