О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                

  87                                 04.04.2018г.                             град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VII състав, в закрито заседание на четвърти април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           

СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

    

при секретар                                                                                

и с участието на прокурора                                                                                             като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ  административно дело № 148 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е образувано по жалба от адвокат Ива Димитрова – пълномощник на К.Щ.Х. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора.

 

При извършената проверка относно допустимостта на жалбата съдът прие за установено следното:

 

Със заявление вх.№19-06-418/28.09.2017г. до Главния архитект на Община Стара Загора за разрешаване изработване или изменение на ПУП жалбоподателката К.Х. е за заявила да бъде разрешено изработването/изменението на План за регулация за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като регулационната граница между посочените поземлени имоти да мине по кадастралната им граница. Със Заповед №19-13-260/12.10.2017г. на Главен архитект на Община Стара Загора е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в искания обхват.

 

Със заявление вх.№19-11-379/16.10.2017г. до Кмета на Община Стара Загора за съгласуване и одобряване на ПУП Х. е заявила искането си да се съгласува и одобри ПУП-ПР. С Решение по т.3.1 по протокол №32 на Експертен съвет по устройството на територията (ЕСУТ) към Община Стара Загора е приет проекта за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ V-230 и УПИ VI-368, кв.15 по плана на с.Ракитница.

 

На 13.11.2017г. до Кмета на Община Стара Загора е подадено възражение с рег.№10-04-571 от Наталия Иванова Калева – собственик на дворно място, урегулирано в парцел УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница срещи изработения ПУП-ПР.

 

С Решение по т.4.1. по протокол №48 от 22.11.2017г. на ЕСУТ при Община Стара Загора е посочено, че по проекта за ПУП има депозирано 1 бр. възражение и е прието становище за прекратяване на процедурата по ПУП – изменение План за регулация за УПИ V-230 и УПИ VI-368, кв.15 по плана на с.Ракитница. Това решение е съобщено на жалбоподателката на 12.12.2017г.

 

С молба вх.№10-02.1442/28.02.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателката до Кмета на Община Стара Загора е поискано да се приеме, че административното производство, образувано по заявление вх.№19-11-379/16.10.2017г., подадено от К.Х., все още не е приключило и е поискано кмета на общината да се произнесе с изричен административен акт, след извършена преценка на основанията за допустимост и основателност на искането за одобряване на изменение на план за регулация за УПИ V-230 и УПИ VI-368, кв.15 по плана на с.Ракитница.

 

При така установеното съдът намира, че жалбата е недопустима на основание чл.159, т.5 от АПК, предвид следното:

 

С Решение по т.4.1. по протокол №48 от 22.11.2017г. на ЕСУТ при Община Стара Загора е прието становище за прекратяване на процедурата по ПУП – изменение План за регулация за УПИ V-230 и УПИ VI-368, кв.15 по плана на с.Ракитница. Това становище на експертния съвет, консултативен и експертен орган в общинската администрация на чл.6, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), не освобождава кметът от изпълнение на правомощията му по чл.129, ал.2 от ЗУТ да се произнесе по същество на искането. Това е така, защото становището на експертния съвет подпомага компетентния орган при изпълнение на вменените му с разпоредбата на чл.129, ал.2 ЗУТ функции в процеса на процедиране преписките по искания за изменение на ПУП. Съгласно тази разпоредба кметът на общината следва да финализира преписката с издаване на административен акт от своята компетентност, без значение какво решение е взел помощния орган. Следователно непроизнасянето на компетентния по чл.129, ал.2 от ЗУТ административен орган в указания в тази разпоредба 14-дневен срок формира мълчалив отказ.

 

Решението на ЕСУТ по протокол №48 е взето на 22.11.2017г., от която дата е започнал да тече специално визирания 14-дневен срок за издаването на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ. Задължение за съобщаване на решението на ЕСУТ законодателят не е въвел (въпреки, че в случая това е направено с писмо изх.№10.11.13089/06.12.2017г.), тъй като се касае за един предварителен акт, издаден от помощен на общината орган, който няма пречка да не бъде възприет от оправомощения да издаде заповед орган. С оглед регламентацията в ЗУТ досежно изработването, съгласуването и одобряването на подробните устройствени планове и техните изменения, решенията на ЕСУТ в съответната община по съгласуване (приемане) на проекта, представляват подготвителни одобряването на изменението на плана актове, които не подлежат на самостоятелно оспорване

 

На 07.12.2017г. вече е формиран мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№19-11-379/16.10.2017г. и от тази дата за заявителката започва да тече срокът за обжалването му, който срок винаги е 14-дневен, тъй като се касае за акт по ЗУТ. Срокът за обжалване е изтекъл на 21.12.2017г. и от следващата дата -  22.12.2017г. е налице влязъл в сила мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявлението на К.Х. с вх.№19-11-379/16.10.2017г. Подадената след тази дата жалба е недопустима, като просрочена. Дори да се приеме, че срокът за обжалване е 1-месечен, доколкото се касае за мълчалив отказ (съгласно чл.149, ал.2 от АПК), то този срок също е изтекъл, тъй като жалбата е подадена едва на 27.03.2018г.

 

По изложените съображения жалбата на К.Х. срещу Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница е недопустима, като просрочена и следва да се остави без разглеждане.

 

Съдът не споделя доводите, изложени в жалбата, че определеният в чл.135, ал.3 от ЗУТ 14-дневен срок за произнасяне от страна на кмета на общината, считано от депозиране на 28.02.2018г. на втората молба, е изтекъл на 14.03.2018г. Със заповедта по чл.135, ал.3 от ЗУТ се дава разрешение процедурата по изменение на ПУП да започне, но тя не е част от нея, а я предхожда и е основание за провеждането й. Ето защо отказът (мълчалив или изричен) по чл.135, ал.3 от ЗУТ, не е идентичен с отказа да се одобри проект за изменение на ПУП по чл.129, ал.2 от ЗУТ, който е изработен след като е издадено разрешение за това. Отделно от това, искането на заявител процедурата по издаване на индивидуален административен акт да продължи, каквото в случая е подадено до Кмета на Община Стара Загора, не е основание за определяне на нови срокове за произнасяне от компетентния административен орган.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, ал.5 от АПК, съдът 

 

                                     

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.И. Г. И., против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ: