О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      09.07.2018г.      град Стара Загора

 

                       

           

            Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито съдебно заседание на девети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                  СЪДИЯ:ИРЕНА ЯНКОВА

       

 

при секретар                                                                                               и с участието

            на прокурора                                                                                                    като разгледа

            докладваното от съдия ИРЕНА  ЯНКОВА административно дело № 179 по описа за 2018г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.39, ал.1 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.  

 

Образувано е по жалба на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***,., с която на основание чл.39, ал.1 от Закона защита на личните данни са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорените действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, по съображения, че по начинът, по който е публикувано и обявено Определение №16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора на сайта на Община Казанлък, незаконно се разкриват, разпространяват и се осигурява достъп до личните данни на П.З. – трите имена и местожителство, в нарушение на чл.23, ал.1 във вр. с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД. Жалбоподателят поддържа, че при публикуване на сайта на Община Казанлък на съдебния акт е следвало в изпълнение на законово регламентираните изисквания да бъдат анонимизирани и заличени неговите лични данни. Направено е искане да бъдат отменени незаконосъобразните действия на Община Казанлък като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на общината на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като бъде осъдена Община Казанлък да заличи личните данни на П.Т.З. /трите имена и местожителство/ в посочения съдебен акт при публикуването му на сайта на общината.

.

 

Ответникът по жалбата -  Община Казанлък, чрез процесуалния си представител по делото, в съдебно заседание и в представеното писмено становище, оспорва жалбата като недопустима и неоснователна. Възражението за недопустимост на жалбата се основава от една страна на твърдението, че Община Казанлък не е пасивно легитимирания ответник да отговаря по така направеното оспорване на действията във връзка с публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, по съображения, че съгласно чл.105, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, публикуването в средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на информация, касаеща актовете на общинския съвет, се извършва от Председателя на ОбС – Казанлък. Поддържа се, че последващото заличаване на личните данни на П.Т.З. в публикувания на сайта на Община Казанлък съдебен акт, обуславя извод за липса на предмет и за липса на правен интерес от воденото дело, съответно - за недопустимост на оспорването. По същество са изложени съображения, че доколкото в случая е налице допустимо обработване на личните данни на жалбоподателя в хипотезата на чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД /обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни/ във вр. с чл.105, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, не е налице неправомерно обработване на лични данни в нарушение на чл.23, ал.1 във вр. с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.

 

            Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

Видно от изисканото и представено заверено копие на разпечатка на публикуваното на интернет страницата на Община Казанлък Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора  на интернет сайта на Община Казанлък, раздел Общински съвет, е направена публикация относно съобщение на Административен съд – Стара Загора с приложен препис от Определение № 16/ 19.02.2018г., постановено по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на съда, с което се прекратява производството по делото, образувано по жалба на З. против разпоредбите на чл.44, ал.1, т.101, подточки 1, 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 18., 21., 22. и 23. от Наредба № 26 за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на община е оставена без разглеждане жалбата, като недопустима. Като прикачени файлове с възможност за изтегляне са публикувани и следните документи - Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора и съобщението, с което определението е било изпратено за връчване на Общински съвет – Казанлък. От съдържанието на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на АС – Стара Загора към датата на неговото публикуване сайта на Община Казанлък е видно, че трите имена и местожителството на жалбоподателя П.З. не са били заличени нито от мотивите, нито от диспозитива на публикувания съдебен акт. Посоченото обстоятелство не се оспорва от ответника а и е установено от направена към момента на образуване на делото служебна справка от съда в сайта на Община Казанлък.

            Съгласно приложената по делото извадка от Списъка на Администратори на лични данни – електронен регистър на Администраторите на лични данни, Община Казанлък е Администратор на лични данни, вписана във водения в КЗЛД Регистър на администраторите на лични данни по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД с идентификационен номер 22588, което обстоятелство също не се оспорва от ответника. Съответно Общински съвет – Казанлък не е подавал заявление за регистрация, съгласно разпоредбите на чл.17, ал.1 от ЗЗЛД, респ. не е вписан в регистъра по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, видно от постъпило с вх. № 2785/ 29.06.2018г. писмо от КЗЛД.

 

            От писмо с характер на удостоверение изх. № НДМСПО-17-272/ 2018г. от 04.05.2018г. на Председателя на КЗЛД се установява, че пред Комисията за защита на личните данни не е налице висящо или приключило производство със страни П.Т.З. *** с предмет публикувано на интернет страницата на Община Казанлък Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на АС – Стара Загора.

 

            В съдебно заседание по делото, проведено на 29.05.2018г., от процесуалния представител на ответника е представено заверено копие на разпечатка на публикуваното на интернет сайта на Община Казанлък Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, от която е видно, че към 29.05.2018г. трите имена и местожителството на жалбоподателя П.З. са били заличени от мотивите и от диспозитива на публикувания в интернет страницата на Община Казанлък съдебен акт.

 

Неоснователно е възражението на ответника за недопустимост на жалбата основано на твърдението, че Община Казанлък не е пасивно легитимирания ответник да отговаря по така направеното оспорване на действията във връзка с публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Подадената от П.З. жалба и образуваното съдебно производство е по направено на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД оспорване на действия, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на  жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Съгласно чл.39, ал.1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице може да обжалва действия и актове на администратора по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност. Следователно при подадена на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД жалба, пасивната процесуална легитимация е определена от закона, поради което надлежен ответник по това оспорване е лицето, което има качество на администратор на лични данни по см. на чл. 3, ал. 1 и ал.2 от ЗЗЛД. В случая Община Казанлък е Администратор на лични данни, вписана във водения в КЗЛД Регистър на администраторите на лични данни по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД с идентификационен номер 22588. Съгласно чл.3, ал.2 от ЗЗЛД администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните. По смисъл на легалната дефиниция, съдържаща се в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД, бработващ лични данни" е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни. Ето защо обстоятелството, че за изпълнение на задължението по чл.22, ал.2 от ЗМСМА /актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3, като оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред/, в чл.105 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък е възложено на Председателя на общинския съвет публикуването в средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на информация, касаеща актовете на съвета, не може да обуслови извод, че Общински съвет – Казанлък е администратор на лични данни по см. на чл. 3, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛД. Съответно нито Общински съвет – Казанлък, нито Председателят на общинския съвет, са процесуално легитимирани да отговарят като ответници по подадената от П.З. жалба относно неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Както беше посочено, законът в разпоредбата на чл.39, ал.1 от ЗЗЛД регламентира възможност за физическите лица при нарушаване на правата им по ЗЗЛД, да обжалват действията на администратора на лични данни, а не на обработващите данните органи и длъжностни лица, които фактически са извършвали действия по обработване на лични данни по см. на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД от името на администратора. В този смисъл независимо дали в конкретния случай Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на АС – Стара Загора е било публикувано на сайта на Община Казанлък от Председателя на ОбС – Казанлък или по негово разпореждане от служител в звеното на общинска администрация – Казанлък, подпомагащо работата на общинския съвет и осъществяващо организационно-техническото и административно обслужване на дейността на съвета /чл.29а от ЗМСМА/, процесуално легитимиран като ответник по жалбата на П.З.  срещу неправомерното обработване на лични му данни при публикуването на този съдебен акт на интернет страницата на общината, е Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни.

             

            В жалбата, във връзка с която е образувано настоящото съдебно производство, се оспорват действия на администратора на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на  жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на АС – Стара Загора - неправомерно разкриване, разпространяване и осигуряване на достъп до личните данни на П.З. /трите имена и местожителство/. От доказателствата по делото се установява, че след образуване на съдебното производство по административно дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и към 29.05.2018г., е било извършено заличаване на трите имена и местожителството на жалбоподателя П.З. от мотивите и от диспозитива на публикуваното в интернет страницата на Община Казанлък Определение №16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Така извършеното заличаване на личните данни, с което се преустановява неправомерното им обработване, на практика имплицитно съдържа и обективира оттегляне на оспорените действия - разкриване, разпространяване и осигуряване на достъп до личните данни на П.З.. Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт, като за оттеглянето на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. При прилагане на посочената норма, доколкото в случая в съдебното производство няма конституирани други ответници освен Община Казанлък и предвид изрично заявеното от пълномощника на жалбоподателя в постъпилото по делото становище съгласие с оттеглянето на оспорените действия, съдът приема, че е налице валидно направено от администратора на лични данни оттегляне на оспорените действия. Съответно осъществена е предпоставката на чл.159, т.3 от АПК за прекратяване на производството по адм. дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. А и предприетите от администратора на лични данни действия по заличаване на личните данни на П.З. в публикувания на интернет страницата на Община Казанлък съдебен акт, има за последица отпадане на правния интерес на жалбоподателя от търсената съдебна защита – да бъдат отменени незаконосъобразните действия на Община Казанлък като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на  жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на общината на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на АС – Стара Загора, като бъде осъдена Община Казанлък да заличи личните данни на П.З. /трите имена и местожителство/ в посочения съдебен акт при публикуването му на сайта на общината. Очевидно с направеното оттегляне на оспорваните действия изцяло се удовлетворява заявеното от жалбоподателя до съда искане и се постига целения с жалбата правен резултат, поради което правният интерес от търсената съдебна защита е отпаднал, което сочи и на наличието на основанието по чл.159, т.4 от АПК за прекратяване на производството по делото.

 

По изложените съображения съдът намира, че с направеното от администратора на лични данни оттегляне на оспорените действия по неправомерно обработване на личните данни на П.З., законосъобразността на които действия е предмет на съдебен контрол по настоящото дело и отпадането на правния интерес на жалбоподателя от търсената съдебна защита поради извършеното заличаване на личните му данни в публикувания на интернет страницата на Община Казанлък съдебен акт, са налице предпоставките по чл.159, т.3 и т.4 от АПК за прекратяване на производството по делото.  

            Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК когато съдът отмени обжалвания административен акт или отказа да бъде издаден административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ, като в ал.2 на чл.143 от АПК е предвидено, че подателят на жалбата има право на разноски по ал. 1 и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт. С оглед изхода на делото – прекратяване на съденото производство поради оттегляне на оспорените действия, искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК Община Казанлък бъде осъдена да заплати на П.З. сумата от 660 лева, представляваща внесена държавна такса в размер на 10 лева и 650 лева договорено и заплатено възнаграждение да един адвокат, съгласно договор за правна защита и съдействие от 10.04.2018г. Основателността на направеното от жалбоподателя искане за присъждане на разноски по делото следва и от общия принцип, на който се основава правната регламентация на отговорността за разноски на страните в процеса, а именно разноските се възлагат в тежест на страната, която с поведението си е дала повод за завеждане на делото. В случая именно ответникът с извън процесуалното си поведение е станал причина за водене на делото. Към момента на подаване на жалбата и образуване на съдебното производство по делото, оспорените като неправомерни действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, по обработване на лични данни – разкриване, разпространяване и осигуряване на достъп до личните данни на П.З. при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, са били налице и именно ответникът е станал причина за образуване на делото, тъй като за лицето е възникнал правен интерес да обжалва действията и да търси защита по съдебен ред на заявените като нарушени права по ЗЗЛД.

            Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.3 и т.4 от АПК, Старозагорският административен съд

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ протоколното си определение от 03.07.2018г. за даване ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ: