П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2018                                                Град Стара Загора

Старозагорски административен съд      ІІ състав

На десети октомври                                 Година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

                                               Председател:  ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                      

Секретар: А.А.

Прокурор: …………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя ДИНКОВА

Административно дело номер 259 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.20 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  - редовно  и своевременно призован, явява се гл.юрисконсулт П. Р., упълномощена от по-рано.

 

 ОТВЕТНИК ПО ЖАЛБАТА: НАЧАЛНИК СГКК ГР.СТАРА ЗАГОРА – редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИ:

 

1. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - редовно и своевременно  призован, не изпраща представител.

 

2. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА- редовно и своевременно  призован, не изпраща представител.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                     

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството по делото е образувано по жалба от Министерство на правосъдието против отказ № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. по описа на СГКК-Стара Загора. Твърди се че отказът е незаконосъобразен като по същество твърденията са за постановяване в противоречие с приложимия материален закон и допуснати процесуални нарушения. Иска се отказът да бъде отменен.

Докладва се постъпил писмен отговор от ВСС с изложени в него доводи за недопустимост на жалбата, както и за нейната неоснователност.

Докладва постъпило становище от процесуалния представител на ответника СГКК Стара Загора, в което се твърди недопустимост на подадената жалба.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата като считаме че същата е изцяло допустима подадена при наличие на правен интерес.

        

След преценка на материалите по делото и като взе предвид становищата и исканията на страните, съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, тъй като жалбоподателят не обосновава наличие на правен интерес от обжалване на отказ с изх.№ 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.

От представената по делото административна преписка се установява, че административното производство, приключило с издаване на оспорения акт, е образувано  по заявление вх. № 01-76485-01.03.2018г., подадено  от Агенция по вписванията чрез упълномощеното лице Павлина Николаева Минчева, съгласно пълномощно изх. № РД-01-432/15.11.2017г. на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Жалбоподателят по настоящото дело - Министерство на правосъдието, нито е инициирало посоченото административно производство, нито е адресат на обжалвания акт, поради което няма правен интерес от оспорването му. Несъмнено Агенцията по вписванията е част от Министерство на правосъдието, но това не означава, че Министърът на правосъдието би могъл да изземва правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията и да упражнява негови права, както и да защитава негови законни интереси без надлежно упълномощаване. Съгласно чл.2, ал.2 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Следователно Агенцията по вписванията е юридически субект, има пълната юридическа правосубектност и като такъв участва в гражданския оборот. Съгласно чл.6 от същия устройствен правилник, Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителния директор, а ал.2, т.2 на чл.6 предвижда, че именно изпълнителният директор представлява агенцията. С оглед на всичко гореизложено, съдът намира, че Агенцията по вписванията е самостоятелно юридическо лице и като такова е инициирало административното производство по изменение на ККР на гр.Казанлък и нанасянето на самостоятелни обекти в сградата на съдебната палата в гр.Казанлък. Не може да се приеме тезата на жалбоподателя, че в случая заявлението за изменение на ККР на гр.Казанлък е подадено от името на Министерство на правосъдието. Същото е подадено от Регионалният директор на Агенцията по вписванията - Пловдив, в качеството му на пълномощник на Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията, в подкрепа на което е и представеното пълномощно. Не е налице надлежно упълномощаване от страна на Министъра на правосъдието на Регионалният директор на Агенцията по вписванията да го представлява пред СГКК Стара Загора. Такова упълномощаване не може да се извлече и от представеното пълномощно, обективирано в Заповед №ЛС-04-1440/19.08.2016 год. на Министъра на правосъдието, с което е упълномощен Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията да представляват Министерство на правосъдието пред Службите по геодезия, картография и кадастър във връзка с издаване и получаване на документи, необходими за съставянето или актуализирането на актове за държавна собственост, като при извършване на тези действия изпълнителният директор на агенцията има право да преупълномощава и служители от регионалните дирекции. Представеното обаче пълномощното пред СГКК Стара Загора /л.19 от делото/ е подписано от Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията в лично качество, а не като пълномощник на Министъра на правосъдието, поради което  и не представлява преупълномощаване, в какъвто смисъл са твърденията на жалбоподателя.

Задължителна предпоставка за допустимостта на процесуалното право на жалба е наличието на пряк и непосредствен личен интерес от обжалване на административния акт. Правен интерес имат лицата, спрямо които разпоредените с акта материалноправни последици са неблагоприятни и засягат негативно правна им сфера, т.е лицата, чиито права и/или защитени от правото интереси са засегнати, нарушени или застрашени от акта, който се обжалва. Доколкото в случая оспореният отказ не рефлектира пряко и непосредствено в правната сфера на жалбоподателя, то за него липсва правен интерес и съотв. активна процесуална легитимация за оспорване по съдебен ред на отказ № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. С оглед на което подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

         Водим от тези мотиви и на основание чл. 159, т. 4 АПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената от Министерство на правосъдието жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. по описа на СГКК-Стара Загора.

 

         ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело 259/2018г. по описа на АС Стара Загора.

 

         Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите страни от датата на съобщаване на настоящото определение.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.35 часа.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                           СЕКРЕТАР: