О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   

 

  176                                09.07.2018г.                         град Стара Загора

 

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на девети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                     СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

като разгледа адм.дело № 262 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е с правно основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС. Образувано е по искова молба, подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв.

 

При извършена проверка относно редовността на исковата молба е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл.127, т.4 и т.5 от ГПК, и чл.128, т.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК.

 

С оглед което с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 20.06.2018г. подадената искова молба е оставена без движение, като на К.С.К. е дадена възможност да отстрани с писмена молба посочените в обстоятелствената част на разпореждането нередовности, като:

 

-         посочи в какво се състои искането му и да посочи периода на соченото увреждане;

-         заплати изискуемата държавна такса в размер на 10.00 лв. и в същия срок да представи платежния документ за внесената държавна такса по делото.

 

Изпратеното съобщение, ведно с препис от съдебното разпореждане, е връчено на К.С.К. на 22.06.2018г. – лично.   

 

В указания от съда срок, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, ищецът не е изпълнил дадените указания за отстраняване на нередовностите в подадената искова молба. Същият не е заявил с писмена молба в какво се състои искането му и не е посочил периода на соченото увреждане, както и не е заплатил изискуемата държавна такса в размер на 10.00 лв.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, съдът

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

                                                                  СЪДИЯ: