О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                 

№178                                        09.07.2018 год.                         град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, VІ състав, в закрито заседание на девети юли две хиляди и осемнадесета год., в състав:

 

                                                                                      СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

        

като разгледа докладваното от съдия  М. РУСЕВ  административно дело №299 по описа за  2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:          

 

         Производството по делото е образувано по искова молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група.

С разпореждане от 22.06.2018 год., исковата молба е оставена без движение, даден e седемдневен срок за отстраняването на недостатъците й, като съобщението за това е получено лично от ищеца на 26.06.2018 год. В указаният от съда срок не са отстранени недостатъците от ищеца.

Не е внесена дължимата държавна такса в размер на 10.00 лв. Производствата по ЗОДОВ не са безплатни, а се дължи държавна такса.

Не е представен екземпляр от исковата молба за ответника.

Не е посочено какво точно иска ищеца – да се образува досъдебно производство или да се образува съдебно производство по чл.284 и следващите от ЗИНЗС.

Ако исковата молба е по реда на чл.284 от ЗИНЗС, то следва да посочи надлежен ответник, да посочи исковият си период и да посочи в какво се изразяват претърпените неимуществени вреди и техният размер.

Седемдневният срок за отстраняване на недостатъците на исковата молба, изтича на 03.07.2018 год. Срокът е изчислен съгласно разпоредбата на чл.60, ал.5 и 6 от ГПК, приложима  по силата на чл.144 от АПК. От гореизложеното е видно, че в този срок не са отстранени недостатъците на депозираната искова молба, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3 във връзка с чл.151, т.3 от АПК, във връзка с чл.127, ал.1 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: