О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 179

 

                

град Стара Загора, 10.07.2018г.   

 

 

Старозагорският административен съд, І състав, в закрито заседание на десети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

       

при участието на секретаря

и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия БОЙКА ТАБАКОВА  ч.адм. дело № 314 по описа за 2018г.,  за да се произнесе, съобрази следното:   

 

Производството е с правно основание чл.54, ал.5 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, поради наличие на неприключило съдебно производство по адм.д.№ 354/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Жалбоподателят счита заповедта за незаконосъобразна като обосновава неприложимост на цитираната разпоредба от АПК, противоречие с целта на закона и принципите на административния процес. Позовава се на неприложимост и на чл.218, ал.3 от ЗУТ по отношение на заварени производства по чл.16 от ЗУТ, каквото според него представлява образуваното такова по индивидуализиране на собствените му УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808. Намира, че съдът не следва да преценява законосъобразността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора в цялост, тъй като одобреният с него ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“ е влязъл в законна сила преди 6 години в необжалваните му части, а в отделни части са постановени съдебни решения по проведен контрол за законосъобразност, при което съдът се е произнесъл по валидността на решението на общинския съвет. Моли съда да задължи кмета на общината да издаде заповеди по чл.16, ал.5 и 6 във връзка с ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора, не изразява становище по жалбата.

      

         Въз основа на представените по преписката доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         

          С Решение № 283/ 28.06.2018г на Общински съвет Стара Загора на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен ПУП-ПР и ПЗ за териториятана парк „Бедечка“ г.Стара Загора – част от кадастрален район 513, обхващащ следните квартали №№ 801-831 включително.

 

          Жалбоподателят Р.Д. е наследник по закон на Р.Д.Д., б.ж. на гр.Стара Загора, респективно на сина й Н.П.Д.,***, на когото е възстановено правото на собственост върху 1. Нива от 1.341 дка, находяща се в строителните граници на гр.Стара Загора, имот  68850.513.107 по КККР на гр.Стара Загора, съответстващ на УПИ IV-107, кв.807 по ПУП по чл.16, ал.1 от ЗУТ за кв.“Бедечка“, отреден за имот 68850.513.107 с площ 1719кв.м. и 2. нива от 1.190 дка, находяща се в строителните граници на гр.Стара Загора, имот 68850.513.6814 по КККР на гр.Стара Загора, съответстващ на УПИ VIII-108, кв.808 по ПУП по чл.16, ал.1 от ЗУТ за кв.“Бедечка“, отреден за имот 68850.513.108 с площ 1526кв.м. Тези обстоятелства се установяват от приложените удостоверение за наследници № 554/ 05.02.2018г, Решения № 53112 и № 53113/ 20.02.2018г на ОСЗ гр.Стара Загора, удостоверение изх.№ 20-16-49/ 28.02.2017 на Община Стара Загора и скица № 357/ 28.02.2017г на Община Стара Загора.

 

          Със заявление вх.№ 10-02-1625/ 08.03.2018г до Кмета на Община Стара Загора Р.Д. е поискал издаване на заповед по чл.16, ал.5 и 6 във връзка с ал.1и ал.4 от ЗУТ съгласно Решения № 53112 и № 53113/ 20.02.2018г на ОСЗ гр.Стара Загора. Поради липса на произнасяне подава аналогично Заявление вх.№ 10-02-3736/ 14.05.2018г.

 

          С определение от 18.12.2017г, поправено с определение от 22.02.2018г по адм.д.№ 354/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора, е определен предмета на делото като образувано по искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на ПУП-ПРЗ за територията на парк „Бедечка“, част от кадастрален район 513 с изключение на УПИ VI-6706,6711,6713,671 кв.823, УПИ I-6128, УПИ II-61990, УПИ III-6197, всички в кв.829, УПИ II-144 в кв.828 и улица. Определението е оставено в сила с Определение № 4900/ 17.04.2018г по адм.д.№ 2157/ 2018г на ВАС, II отд.

 

          От Удостоверение № 478/ 23.05.2018г на Административен съд Стара Загора е видно, че в съда по оспорване на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора са образувани адм.д.№ 457/ 2013г, адм.д.№ 541/ 2013г, адм.д.№ 514/ 2014г и адм.д.№ 345/ 2017г.

 

          При извършена служебна проверка чрез справка в деловодната система се установи, че производството по адм.д.№ 345/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора не е приключено.

 

          Съдът, като обсъди представените по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт, намира за установено следното:

         

          С обжалваната Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора. От фактическа страна се сочи, че процедурата по издаване на заповед за индивидуализиране на новообразуван поземлен имот е обусловена от наличие на стабилен административен акт да одобряване на ПУП-ПР и ПЗ, а Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора в частта относно тези имоти е предмет на оспорване по адм.д.№ 354/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

            Жалбата, като подадена от заинтересовано лице с правен интерес,  в законово установения срок по чл.197 във връзка с чл.54, ал.5 от АПК и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустима.

 

         Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

         Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на изискванията за форма и на процесуалните правила, както и при правилно приложение  на материалния закон.

 

            Спиране на административното производство по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е допустимо при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване, като висящността на преюдициалното производство се удостоверява с нарочно удостоверение за вида на производството, фаза, страни и др. Съгласно разпоредбата на чл.219, ал.3 от ЗУТ, за неуредените в глава се прилага АПК. В ЗУТ липсва изрична уредба за спиране на административно производство, следователно  чл.54 от АПК е приложим и в административното производство по издаване на индивидуални административни актове по устройство на територията.

 

         Само наличието на висящо съдебно производство обаче не е основание за спиране по визирания от АПК процесуален ред. Определяща е преценката за зависимост на висящото административно производство, в случая това по издаване на заповеди по чл.16, ал.6 от ЗУТ, от висящото съдебно такова и то с оглед вида на крайния административен акт.

        

          Според чл.16, ал.1 от ЗУТ с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура, като за осъществяване на предвижданията с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. С плана се определят лицето и площта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, конкретното им предназначение, характерът и начинът им на застрояване /чл.16, ал.3 от ЗУТ/. В процеса на изработването му се определя за всеки собственик на недвижим имот равностоен урегулиран имот, като се съобразява местоположението на имота в местността и пазарна му стойност, определена с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ. Собствениците на поземлени имоти придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части от датата на влизане в сила на плана, като за придобиване собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота /чл.16, ал.5 от ЗУТ/.

 

          От съдържанието на цитираните разпоредби следва, че при наличие на визираната в разпоредбата материалноправна предпоставка - влизане в сила на плана по чл.16, ал.1 от ЗУТ, кметът на общината е длъжен да издаде заповед за придобиване на собствеността върху новообразуваните урегулирани поземлени имоти. 

 

          В случая няма спор, че Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора е с предмет ПУП по чл.16 от ЗУТ. Безспорно е също, че имотите на жалбоподателя не са изключени от предмета на адм.д.№ 354/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора, чийто предмет е обявяване нищожността на решението на общинския съвет с изключение на изрично изключените имоти. Нищожните административни актове не пораждат и никога не могат да породят правните последици, към които са били насочени, нито могат да бъдат санирани. Следователно въпросът за валидността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора е преюдициален по отношение приключване на образуваното производство по заявлението на Р.Д. за издаване на заповеди по чл.16, ал.6 от ЗУТ, понеже пряко касае наличие на законоустановена предпоставка за постановяване на такава заповед. Ако с влязъл в сила съдебен акт бъде прието, че планът в оспорената част, включваща имотите на жалбоподателя, е нищожен, ще отпаднат правните последици на предвидените с него предвиждания и ще бъде невъзможно индивидуализирането на урегулираните поземлени имоти със заповедите по чл.16, ал.6 от ЗУТ, тъй като индивидуализацията следва да е идентична с обективираното в плана по отношение на конкретния УПИ и да съответства на ПУП във всички негови части - писмена, графична, цифрова и регистър.

 

          В настоящото производство не подлежат на обсъждане доводите на жалбоподателя дали съдът трябва да преценява законосъобразността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора в неговата цялост /вече  признато с окончателното Определение № 4900/ 17.04.2018г по адм.д.№ 2157/ 2018г на ВАС, II отд/, а само дали  е изпълнена хипотезата на чл.54, ал. 1, т. 5 от АПК, за приложението на която в случая са налице всички изискуеми условия.

 

          По тези съображения процесната заповед на кмета на общината за спиране на административното производство по издаването на заповеди по чл.16, ал.6 от ЗУТ  е законосъобразна, а подадената жалба срещу нея следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.200 от АПК във вр. Чл.54, ал.6 от АПК, съдът

 

                                         

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: