О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 172                                                  04.07.2018год.                      град  Стара Загора

 

 

            Старозагорският административен съд, ІІ състав, в закрито заседание на  седми юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                             СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

като разгледа адм.дело № 316 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/. 

Образувано е по жалба на по жалба от Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592/ 31.05.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, взето на 33-то заседание, проведено на 31.05.2018г., по т.13 от дневния ред.

В жалбата са изложени доводи за нищожност и незаконосъобразност на оспореното решение по съображения за приемането му в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че Решение № 1592/ 31.05.2018г. на Общински съвет – Стара Загора е прието извън предметната компетентност на органа на местно самоуправление, изрично установена в чл.21 от ЗМСМА, а освен това не съдържа мотиви, обосноваващи необходимостта от извършване на промяна на наименованията на географските местности. 

Съдът намира, че подадената жалба от Т.Р.Й., в качеството му на общински съветник в ОбС – Стара Загора, против Решение № 1592/ 31.05.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, е процесуално недопустима, по следните съображения:

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.4 от АПК, една от предпоставките за възникване и съществуване правото на оспорване, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на правен интерес за жалбоподателя от оспорването. Задължително условие, обуславящо правния интерес и респ. възникване правото на жалба, е наличието на засягане на права и/или на защитени от правото интереси от акта, който се оспорва. Правото на жалба принадлежи на това лице, спрямо което разпоредените с акта материалноправни последици са неблагоприятни и пряко засягат негативно неговата правна сфера. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване, ограничаване или застрашаване на съществуващи субективни права или създаване на нови респ. разширяване на съществуващи правни задължения. 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.3, ал.2, т.16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е прието преименуването на местностите на територията на община Стара Загора, съгласно приложените 51/петдесет и един/ броя списъци, неразделна част от решението.

В случая на първо място жалбоподателят Т.Й., в качеството му на общински съветник, не притежава законово регламентирано право да оспорва решенията на общинския съвет, в чийто състав участва. Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗМСМА, Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона и се състои от избраните общински съветници. Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление и приема решенията си съобразно правилата на чл.27 от ЗМСМА. В чл.33, ал.1, т.3 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съветник има право да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. Всеки един от общинските съветници участва при формиране волята на колективния орган чрез гласуване, като приетото решение е решение от името на органа, а не решение на отделните негови членове. Поради което общинският съветник няма и не може да има правен интерес да оспорва прието от общинския съвет със съответно мнозинство решение, независимо дали и как е участвал в гласуването. Ето защо отрицателният вот на общинския съветник не може да обоснове правния му интерес да обжалва формираното решение на общинския съвет като колективен орган. Константна е съдебната практика, че общинските съветници в това си качество  нямат пряк и личен интерес да обжалват решенията на съвета, от чийто състав са. Правото на жалба против решенията на общинските съвети принадлежи на  гражданите и организациите, имащи пряк, личен и непосредствен правен интерес от оспорването по см. на чл. 147 от АПК. Изключение от това правило е възможно само по отношение на субектите, на които със закон или друг нормативен акт е предоставено това право /чл.45, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА/.

На следващо място съдът приема, че в конкретния случай не е налице и пряк, непосредствен и личен интерес за жалбоподателя от оспорването на Решение № 1592 от 31.05.2018г. на Общински съвет – Стара Загора. Само по себе си решението, с което се преименуват местности в землището на гр.Стара Загора и в землищата на 50 села на територията на община Стара Загора, няма непосредствен негативен ефект за правата на Т.Й., в качеството му на общински съветник и не би могло пряко да засегне или да рефлектира неблагоприятно върху личната правна сфера на жалбоподателя.

По изложените съображения съдът приема, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорването на Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора и съотв. активна процесуална легитимация, като абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство. С оглед на което оспорването следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: