О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №293                                       гр. Стара Загора                         10.10.2018 год.

 

Старозагорският административен съд, шести състав в закрито заседание на десети  октомври през две хиляди и осемнадесета година:

                                                  

Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря....................................., като разгледа адм. дело №317 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба Г.Ц. *** срещу разпореждане №4506040-1334/21.05.2018 год. на Директора на фонд „ГВРС“.

С молба вх.№4145/10.10.2018 год., жалбоподателят заявява, че оттегля подадената си жалба против оспореното разпореждане.

Съблюдавайки принципа на диспозитивното начало и обусловеността на съдебната защита на накърненото право или законен интерес от волята на лицето, което я търси, съдът намира, че с оглед изрично направеното волеизявление за оттегляне на оспорването, обективирано в подадената от жалбоподателя писмена молба, следва да прекрати производството по настоящото дело. 

Водим от горното и на основание чл.159, т.8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ц. *** срещу разпореждане №4506040-1334/21.05.2018 год. на Директора на фонд „ГВРС“, поради оттегляне на оспорването.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: