О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

216                                    13.08.2018г.                         град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на тринадесети август през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                        Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

  СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

като разгледа адм.д. № 322 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по протест на М.Д. – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан.

 

По делото с писмо вх.№ 3216/27.07.2018г. на Председател на Общински съвет Опан е постъпил заверен препис от Решение № 347, прието на заседание на общински съвет от 06.06.2018г., отразено в протокол №30/06.06.2018г., с което  Общински съвет Опан е отменил оспорените разпоредби на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан. Решението е влязло в законна сила на 20.06.2018г.

 

Съдът намира, че обективираното в Решение № 347/06.06.2018г. волеизявление на Общински съвет – Опан по своята правна същност представлява оттегляне на оспорените с протеста разпоредби на на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан.

 

Съгласно разпоредбите на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК /приложими на основание чл.196 от АПК/, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт, като за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласието и на оспорващия.

 

Отмяната на оспорените разпоредби е направено с решение, прието на 06.06.2018г., т.е. преди първото по делото заседание, поради което, за отмяната на посочените в него разпоредби на на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан, не е необходимо съгласието на оспорващия и/или на други лица. Въпреки това със становище вх.№3374/10.08.2018г. изготвилия протеста прокурор е посочил, че делото следва да бъде прекратено поради отпаднал предмет, като е направено искане и за присъждане на направените по делото разноски за съобщаване на оспорването в Държавен вестник в размер на 20 лева.

 

С оглед обективираното в Решение № 347/06.06.2018г. волеизявление на Общински съвет – Опан за оттегляне на оспорените разпоредби, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 от АПК /приложим по силата на препращащата норма на чл.196 от АПК/, за прекратяване на производството по адм.дело № 322/ 2018г.

 

На основание чл.143, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК, следва да бъде уважено искането на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора за присъждане на направените разноски по делото, като Общински съвет – Опан бъде осъден да заплати сумата от 20 /двадесет/ лева – внесена такса за публикуване на обявление в „Държавен вестник”.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.3 във вр. с чл.156, във вр.с чл.196 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 322/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на М.Д. – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан,  поради отмяна с Решение №347/06.06.2018г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Наредбата.

 

ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

           

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

       

 2.