О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

222                                                                              15.08.2018г.                  Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На петнадесети август 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева административно дело №334 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалбата на Т.А.Д. против Заповед № 331/13.06.2018г. за задържане на лице, издадена от разузнавача при Второ РУ „Полиция“ гр. Стара Загора, без приложен документ за платена по сметка на АС Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. На посочения съдебен адресат е връчено разпореждане за отстраняване на нередовността в законовия 7-дневен срок на 03.08.2018г., като до 10.08.2018г. включително е следвало да бъде платена дължимата държавна такса. Видно от представения по делото платежен документ, нередовността е отстранена на 13.08.2018г., като на тази дата е извършено и съответното плащане на дължимата такса в размер на 10лв.

Налице е основанието по чл.158 ал.3 от АПК за прекратяване на съдебното производство поради неспазване на срока за отстраняване на нередовността на жалбата. Срока по чл.158 от АПК не е фатален и може да бъде удължаван или възстановяван, но е преклузивен  поради което с изтичането му се преклудира и правото на съдебното оспорване.      

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 158 ал.3 от АПК, Старозагорски административен съд

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Д., по която е образувано адм.д.№334/18г. по описа на АС Стара Загора.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №334/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

      Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред   ВАС на РБ.

 

                                               Административен съдия: