О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                

 185                                            20.07.2018г.                              град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, ІІ състав, в закрито заседание на двадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

               СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

 

при секретар                                                                                                          

и с участието на прокурора                                                                                                        като разгледа докладваното  от  съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 351 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

 

Образувано е по жалба образувано по жалба от И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия.

 

Съдът намира че жалбата е процесуално недопустима, по следните съображения:

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.5 от АПК, една от тези предпоставки за надлежно упражняване правото на жалба от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е оспорването да е направено в законово регламентирания срок за подаване на жалба срещу съответния административен акт.

 Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.1 от ЗИНЗС заповедта за дисциплинарно наказание и изолиране в наказателна килия подлежи на оспорване пред административния съд в 3-дневен срок от обявяването й. Нормативно установеният срок  е преклузивен и с изтичането му се прекратява правото да се търси съдебна защита срещу акта. В случая, обжалваната заповед е била връчена на жалбоподателя на 21.06.2018, което обстоятелство е удостоверено с положения върху нея подпис на И.П.. В заповедта изрично е посочено, че подлежи на обжалване пред Административния съд в 3-дневен срок от запознаването с нея. Срокът за оспорване на Заповед № 756/ 21.06.2018г. е започнал да тече на 22.06.2018г. и съответно изтича на 25.06.2018г. /понеделник, работен ден/. Жалбата е постъпила в Административен съд Стара Загора на 17.07.2018г. с пощенски плик, върху който е поставено клеймо с дата 17.07.2018г. Дори да се приеме, че същата е била предадена на затворническата администрация за изпращане в един по-ранен момент, то това не е станало по-рано от 09.07.2018г., на която дата е съставена, видно от направеното отбелязване върху самата жалба.

 

            Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на И.П.П. срещу Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора гр.Бургас се  явява процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния срок по чл.111, ал.1 от ЗИНЗС, което е пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. С оглед на което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

            Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

           

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия,  като недопустима.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: