О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 224

 

гр.Стара Загора, 22.08.2018г

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и втори август през две хиляди и осемнадесета година, първи състав

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 365 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба, наименована жалба, подадена от В.Н.В. ***, с изложени твърдения за незаконосъобразни действия и бездействия на служители при Община Казанлък, засягащи правата й на потребител на социалната услуга „обществена трапезария“. Направено е искане административният орган да бъде задължен да й отговори кога ще бъдат възстановени правата й на правоимащ потребител на социалната услуга.

 

След преценка на изложеното в молбата на В. съдът намира, че претенцията й е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

В разпоредбата на чл.128 от АПК е регламентирано кои искания са подведомствени на административните съдилища за разглеждане и разрешаване. Сред тях в ал.1, т.3 е посочена защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, а подробната правна уредба се съдържа в чл.256 и чл.257 от АПК.

 

Разпоредбите на чл. 256 и чл. 257 АПК целят да осигурят защита на засегнатите субекти срещу неоснователни бездействия на администрацията. Тази защита се осъществява чрез предявяване на осъдителен иск, по който съдът може да осъди носителя на властническите правомощия - административния орган да извърши действието, като определи срок за това или да отхвърли искането. При предявяване на такъв осъдителен иск следва да е конкретизиран видът на претендираните фактически действия, с оглед обстоятелството, че решението се ползва с изпълнителна сила, като предявилия искането следва да докаже фактите, от които е възникнало задължение за органа. Право да предяви иска има всяко лице, което е сезирало административния орган да извърши дължимо по силата на закона фактическо действие или което е адресат на фактическото действие, за което административния орган е задължен пряко от нормативен акт. Разликата между двете производства е в това, че при иска по чл.256 от АПК е необходимо сезиране на органа с искане за извършване на дължими фактически действия, което е процесуална предпоставка за допустимост на търсената защита. В този случай, оспорването чрез предявяване на иск, е обвързано с 14 преклузивен -дневен срок. При иска по чл.257, ал.1 от АПК за правото на оспорване не се изисква предхождащо до органа искане за действие, поради което и не е обвързано със срок.

 

В случая ищцата В. *** да отговорят кога ще бъдат възстановени правата й на правоимащ потребител на социалната услуга „обществена трапезария“. Не се твърди, нито се сочат доказателства да е отправено надлежно искане за извършване на такова фактическо действие до общинската администрация и тя да е бездействала за период от 14 дни, т.е. искането по чл.256 от АПК е преждевременно. На следващо място, в исковата молба, наименована жалба, не е посочен надлежен конкретен ответник и действия, които не са изпълнени от негова страна, за да е налице спор по реда на чл.257, ал.2 АПК.

 

При липса както на надлежен ответник, така и на посочени действия или бездействия от негова страна по смисъла на цитираните текстове от АПК, които да са в правомощията му и с които са засегнати конкретно посочени права на ищцата, исковата молба няма предмет, което изключва съдебната защита по реда на глава петнадесета, раздел първи от АПК. Изложеното представлява абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на исковата молба и отсъствието му прави съдебното производство недопустимо.

 

По тези съображения исковата молба на В.В. следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство - прекратено.

 

Водим от  тези мотиви, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Н.В. ***, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 365/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: