О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е    215

гр.Стара Загора, 13.08.2018г.

 

Старозагорският административен съд, VIІ състав, в закрито заседание на тринадесети август през две хиляди и осемнадесета година:

                                                        СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

                                                          

като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело № 399 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                     

 

Производството по делото е образувано по жалба на С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г. Оспорена е изрично заповедта на Кмета на Община Стара Загора, като се излагат доводи за нейната нищожност, нецелесъобразност и незаконосъобразност и се иска прогласяването й за нищожна или алтернативно – отмяната й. 

При извършената проверка относно допустимостта на жалбата, съдът установи следното:

 

Видно от съдържанието на обжалваната заповед, същата съставлява произнасяне на по-горестоящия по смисъла на чл.32, ал.4 от ЗОСИ административен орган по жалба на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу индивидуален административен акт на Началник отдел „Стопанска политика“, а именно: отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ за отсичане на над 5 броя дървета и над 1 дка лозе. С атакуваната Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. Кмета на Община Стара Загора е потвърдил отказа и е отхвърлил жалбата срещу него.

 

Съгласно изричната разпоредба на чл.98, ал.2 от АПК, когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда, а ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.

 

В конкретния случай с обжалваната заповед на Кмета на Община Стара Загора жалбата на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказа на Началник отдел „Стопанска политика“ е отхвърлена, поради което на обжалване подлежи не заповедта на по-горестоящия административен орган, а първоначалния административен акт – отказа за издаване на разрешение.

 

Предвид изложеното жалбата срещу Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора е недопустима на основание чл.159, т.1 от АПК – като насочена срещу акт, който по силата на изрична законова норма не подлежи на оспорване.

 

С оглед изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

По тези съображения и на основание чл.159, т.1 АПК съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г., като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

                                                        СЪДИЯ: