О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                           306     16.10.2018г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

 

 

при секретар                                                                                                             и с участието

            на прокурора                                                                                                            като разгледа

            докладваното от съдия    Р. ТОДОРОВА   административно дело № 413 по описа за  2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.   

 

Образувано е по жалба на П.С.И. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Г.Д. от САК, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора.

 

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение и на одобреното с решението изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора, по съображения за приемането на решението при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят твърди, че по отношение на него е налице правен интерес да оспорва решението на ОбС – Стара Загора за одобряване изменението на ОУП, с доводи основани на накърнено право на собственост и приложението на чл.47, ал.1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поддържа, че процедурата по изменение на ОУП е изначално опорочена, като при провеждането й са допуснати множество нарушения. Твърди, че решението за одобряване на изменението на ОУП е прието при липса на каквото и да е било правно основание и изложени мотиви за обосноваване от фактическа страна съществуването на законово регламентирана материалноправна предпоставка за това изменение. По тези съображения и такива за допуснати груби нарушения на императивни правни норми и на основни принципи и права, установени с Конституцията на РБългария и правото на Европейския съюз, е направено искане за отмяна на Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора за одобряване на проект за изменение на действащия ОУП, като незаконосъобразно.

 

Ответникът по жалбата – Общински съвет – Стара Загора, не е представил становище по жалбата.

 

Въз основа на приложените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателят П.С.И. е съсобственик на УПИ ІІІ-115; УПИ ІV – 115; УПИ V – 115 и УПИ ХІ – 115 в кв.815 и на УПИ І – 115; УПИ ІІ – 115; УПИ ІІІ – 115; УПИ ІV – 115; УПИ V – 115; УПИ Х – 115; УПИ ХІ – 115 и УПИ ХІІ – 115 в кв.816 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, видно от приложената Заповед № 10-00-195/ 05.02.2015г. по чл.16, ал.5 във вр. с ал.1 и ал.4 от ЗУТ, издадена от Кмета на Община Стара Загора. 

 

            С оспореното Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк „Бедечка” при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора. Решението е прието по предложение от Кмета на Община Стара Загора рег. № 10-61-444/ 12.09.2017г., като при проведеното гласуване от присъствалите 47 общински съветника 38 са гласували „за”, 6 – „против” и 3 - „въздържал се”.

 

Съдът намира, че подадената от П.С.И. жалба против Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет - Стара Загора и одобреното с решението изменение на ОУП, е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК, една от предпоставките за възникване и съществуване правото на оспорване, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на акт, подлежащ на съдебно обжалване. А това са административните актове /индивидуални, общи и подзаконови нормативни/, доколкото с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за обжалваемост на постановяваните в хода на осъществяваната административна дейност актове.

 

Съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗУТ, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал.1 и 2 от ЗУТ, се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел ІІІ от глава седма на ЗУТ. Процедурата за изработване, обявяване и одобряване на ОУП респ. на неговото изменение, е регламентирана в чл.124 и сл. от ЗУТ, като нормативно предвидената процедура приключва с одобряването на Общия устройствен план с решение на Общинския съвет по доклад на Кмета на Общината. Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен срок от приемането му на областния управител, който може в 14-дневен срок от получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред съответния административен съд при условията и по реда на чл.45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /чл.127, ал.6 от ЗУТ/.

 

По действащата нормативна уредба общите устройствени планове и техните изменения не подлежат на обжалване, с изключение на правомощието на областния управител да върне за ново обсъждане или да оспори пред съответния административен съд по реда и при условията на чл. 45 от ЗМСМА незаконосъобразното решение за одобряване на ОУП. Допустимостта на такава необжалваемост на административните актове от граждани и юридически лица е предвидена в разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на РБългария. Именно поради конституционно закрепената възможност за необжалваемост на определени административни актове, законодателят е посочил в нормата на  чл. 215, ал. 6 от ЗУТ, че не подлежат на обжалване общите устройствени планове и техните изменения. Следователно налице е изрична законова разпоредба, която изключва възможността за обжалване от заинтересованите лица по чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ на общите устройствени планове съотв. на техните изменения, като предвидената необжалваемост произтича от същността на ОУП да определят преобладаващото предназначение и начина на устройство на отделните структурни части на териториите в обхвата на плана и да са основа за цялостното им устройство - чл. 103, ал. 2 ЗУТ и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ. Съдебният контрол за законосъобразност на приетото от Общинския съвет решение за одобряване на ОУП респ. за изменение на ОУП, може да бъде осъществен единствено при упражнено право на оспорване на решението от Областния управител.

 

В случая служебно известно на съда е, че със Заповед № АК – 01 – ЗД – 310/ 16.10.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора за одобряване изменението на ОУП, е оспорено, като е образувано адм. дело № 529/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. С влязло в сила Решение № 132/ 11.05.2018г. по адм. дело № 529/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, оспорването е отхвърлено като неоснователно.

След влизане в сила на съдебното решение /01.06.2018г./, в изпълнение на процедурата по чл.127, ал.6 от ЗУТ, Решение № 1115/ 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк „Бедечка” при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, е обнародвано в ДВ бр.58 от 13.07.2018г. 

 

Не се споделят изложените от жалбоподателя доводи за наличие на правен интерес от съдебното оспорване на решението за одобряване изменението на ОУП, основани на приложението на чл.47, ал.1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Одобряването на ОУП и неговите изменения не биха могли да имат за пряка последица нарушаване /засягане/ на правото на собственост на жалбоподателя, както с оглед дефинираната от закона същност на общите устройствени планове /да определят преобладаващото предназначение и начина на устройство на отделните структурни части на териториите в обхвата на плана/, така и предвид обстоятелството, че конкретното предназначение и начин на устройство на поземлените имоти се определят Подробния устройствен план, а не с Общия устройствен план.    

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че жалбата на П.И. против Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/ парк  „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, е процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК във връзка с чл.215, ал.6 от ЗУТ, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк  „Бедечка”, при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

                       

 

 

           

 

                                                                                              СЪДИЯ: