О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   228                                     03.09.2018г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На трети септември 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева административно дело №423 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалбата на И.С.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара за одобряване проект за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158/26.05.2011г. в частта му за кв. „Бедечка“.

 Жалбоподателя твърди, че въпреки разпоредбата на чл.215 ал.6 от ЗУТ, според която общите устройствени планове, както и техните изменения не подлежат на обжалване, има право на жалба, тъй като в ДВ бр. 58/13.07.2018г. е публикувано Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора с изричното указание, че приетото изменение на ОУП в частта му за кв. „Бедечка“ подлежи на оспорване. Позовава се на правото си на собственост върху урегулирани поземлени имоти в кв. „Бедечка“, образувани с приложен ПУП-ПРЗ по чл.16 ал.1 от ЗУТ и при действието на одобрения ОУП с решение №1158/26.05.2011г., който се изменя с оспореното решение на Общински съвет Стара Загора от 28.09.2017г. Счита, че промяната в предназначението на имотите засяга правото му мирно да упражнява правото си на собственост с подробно изложени съображения като иска отмяна на Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора.

Настоящия състав на Административен съд Стара Загора намира, че са налице основанията на чл. 159 т.1 от АПК, предвид разпоредбата на чл. 215 ал.6 от ЗУТ, чието приложение не е дерогирано от правото на достъп до съд. Правото на собственост върху поземлените имоти, предмет на устройствено регулиране се защитава посредством оспорването на подробните устройствени планове, като изключението предвидено за общите устройствени планове е предпоставено от надделяващ обществен интерес.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план.

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №423/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд.

 

      Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред   ВАС на РБ.

 

                                               Административен съдия: