О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

285                                          гр. Стара Загора                       03.10.2018 год.

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на трети октомври през две хиляди и осемнадесета год., шести състав:

 

                                                   Административен съдия: МИХАИЛ РУСЕВ

 

при участието на секретаря..................................., като разгледа адм. дело №428 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора.

С разпореждане от 11.09.2018 год. на жалбоподателката е указано, че следва да внесе в 7-дневен срок от получаването на разпореждането  държавна такса в размер на 10.00 лв., както и да посочи надлежен ответник по жалбата. Съобщението за издаденото разпореждане е връчено лично на плъномощника на жалбоподателят на 20.09.2018 год.. Седемдневният срок за отстраняване нередовностите на жалбата започва да тече на 21.09.2018 год. и изтича на 27.09.2018 год., четвъртък, работен ден. До днешна дата, по делото не е представена квитанция за платената държавна такса, а от извършената служебна проверка се установи, че сумата не е постъпила и по сметката на Административен съд Стара Загора.

С оглед гореизложеното, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в указания срок, производството по делото следва да бъде прекратено.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.3, във връзка с чл.151, т.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: