О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№250                                          18.09.2018 год.                    град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета год., в състав:

 

                                                                            СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия М. Русев административно дело №446  по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:  

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба от В.Л.П. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.“Христина Морфова“, алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, по плана на Стара Загора, приет с Решение №1115/28.09.2017 год.. По същество се оспорва решението на Общинския съвет, с което е приет проекта за изменение на ОУП на гр. Стара Загора. Направено е искане за отмяна на решението на общинския съвет като незаконосъобразно при изложени доводи за приемането му в нарушение на материалния закон и при липса на мотиви - отменителни основания по чл.146, ал.1, т.2 и т.4 от АПК. Според жалбоподателя правният му интерес да обжалва решението произтича от накърнено право на собственост при това не от националното законодателство, а от нормата на чл.9, пар.2 от Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /т.нар. Орхуска конвенция/. Излага доводи за опорочена процедура по изменение на ОУП от самото начало и допуснати в хода й нарушения с оглед проведеното общественото обсъждане на проекта и направените възражения от гражданите. Обосновава липса на изложени конкретни мотиви за предприетото изменение на плана и липса на основания за изменението в името на обществения интерес.

Въз основа на данните от представената административна преписка съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателят В.П. е собственик на УПИ с планоснимачен номер №68850.513.6801 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка”, видно от приложената нотариален акт №42/14.04.2015 год.. 

С оспореното Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. ”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. ”Иван Вазов”, изток - ул. ”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора. Решението е мотивирано от правна страна с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ. За него са гласували 38 общински съветници, против - 6 и въздържали се – 3 общински съветници. Взето е по предложение от Кмета на Община Стара Загора рег.№10-61-444/12.09.2017 год. след обсъждане в постоянните комисии на съвета по законност и обществен ред; по финанси и бюджет; по здравеопазване; по земеделие, гори и опазване на околната среда; по социална политика и по териториално и селищно развитие и транспорт.

На съдът е служебно известно, че със Заповед №АК-01-ЗД-310 от 16.10.2017 год. Областният управител на област Стара Загора е оспорил като незаконосъобразно Решение №1115 от заседание на 28.09.2017 год. на Общински съвет Стара Загора. С Решение №132 от 11.05.2018 год. по адм. дело №529/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора, оспорването е отхвърлено като неоснователон, а съдебното решение е влязло в законна сила на 01.06.2018 год.

Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017 год., е обнародвано в ДВ бр.58 от 13.07.2018 год. 

Като взе предвид доказателствата по делото настоящият съдебен състав намира, че оспорването направено от физическото лице В.П. на Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., е процесуално недопустимо по следните съображения:

 Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на административен акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност.

Съгласно чл.127, ал.6 от ЗУТ решението на общински съвет за одобряване на общ устройствен план се обнародва, ако областният управител не го е върнал за ново обсъждане или не го е оспорил по съдебен ред.

Анализът на действащата нормативна уредба сочи, че общите устройствени планове и техните изменения не подлежат на обжалване с изключение правомощието на областния управител да върне за ново обсъждане или да оспори пред съответния административен съд при условията на чл. 45 от ЗМСМА незаконосъобразно решение за одобряване на ОУП. Видно от данните по преписката, Областният управител на област Стара Загора е упражнил това свое правомощие като след приключване на съдебната процедура е предприето обнародване на решението на общинския съвет.

Допустимостта на изключване от съдебен контрол е предвидена в разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България. Именно поради конституционно закрепената възможност за изключване от съдебен контрол на определени административни актове, законодателят е посочил в нормата на  чл. 215, ал. 6 от ЗУТ, че не подлежат на обжалване общите устройствени планове и техните изменения. Предвидената необжалваемост произтича от същността на общите устройствени планове да определят преобладаващото предназначение и начина на устройство на отделните структурни части на териториите в обхвата на плана и да са основа за цялостното им устройство - чл. 103, ал. 2 ЗУТ и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ. Затова, независимо, че в  текста на обнародваното решение е посочена възможност за обжалване по съдебен ред, такава не възниква за други правни субекти освен за изрично посочения от закона областен управител.

Изтъкнатият от жалбоподателя довод за наличие на правен интерес от съдебно оспорване на решението, основан на аналогия с приложението на Орхуската конвенция, не може да бъде споделен. В жалбата като обосноваващо правния интерес се сочи накърнено право на собственост, а не нарушения в областта на околната среда. Ако се приеме, че с общия устройствен план пряко или косвено се засягат въпроси, свързани с екологията, то приложението на чл.9, пар.2 от конвенцията би следвало да е обезпечено с възможността на жалбоподателя да оспорва административните актове по оценка плана от гледна точка на въздействието на околната среда, а не на самия план. 

Законът предвижда специална процедура по оспорване на приетият Общ устройствен план, като право за неговото оспорване има само областния управител, но не и друго лице. Наличието на специални правила относно оспорването на приетият общ устройствен план, дерогират общите правила, съгласно които право да оспорва индивидуалния административен акт по смисъла на чл.214, ал.1, предложение първо, има всяко едно заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ. В този смисъл, депозираната жалба от физическото лице е недопустима по отношение на решението за изменение ОУП, поради липса на законова възможност за това. От друга страна ОУП, както и неговото изменение, не подлежи на оспорване поради изричното му изключване от съдебен контрол с разпоредбата на чл.215, ал.6 от ЗУТ.

По тези съображения жалбата на В.Л.П. против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, одобрен с Решение №1115 от 28.09.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство -  прекратено.

Водим от  тези съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК във връзка с чл.215, ал.6 от ЗУТ, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.П. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №446/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: