О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 251

 

 

гр.Стара Загора, 19.09.2018г

 

 

 

 

Съдия-докладчикът БОЙКА ТАБАКОВА в закрито заседание на деветнадесети септември две хиляди и осемнадесета година, като разгледа адм.дело № 454/ 2018 година по описа на Административен съд – Стара Загора, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.285 ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

 

Образувано е по искова молба от Д.Н.К. ***, отделена с определение от 17.08.2018г по адм.д.№ 418/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора от общо подадена такава с М.М.М.. Искът е  предявен против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ като се иска присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на поставянето на ищеца в килия за пушачи по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца. 

 

         С разпореждане от 21.08.2018г е прието, че исковата молба на изискванията на чл.205 от АПК и 127, ал.1, т.2 и т.3, и чл.128, т.2 и т.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. На ищеца Д.К. е даден 7-дневен срок - да уточни ответника по иска си като съобрази посоченото изискване по чл.205 от АПК във вр. с чл. 285, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС; да посочи цена на иска; да посочи начална дата на исковия период от 3 години и 8 месеца; да внесе по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лв и в същия срок да представи вносния документ в деловодството на съда; да представи препис от исковата молба и приложенията към нея за ответника.

 

Съобщението с указанията е изпратено на посочения в исковата молба съдебен адрес, откъдето е върнато с отбелязване, че лицето не е намерено и никога не е пребивавало на този адрес. Същият адрес е посочен от ищеца при пребиваването му в Затвора Стара Загора, видно от писмо № ЗД46/2015 от 30.08.2018г на Началника на затвора. В Национална база данни „Население“ за лицето не се открива информация.  

Поради това на основание чл.129, ал.2, изр.2 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК разпореждането с указанията е поставено на таблото за съобщения в Административен съд Стара Загора на 10.09.2018г.

 

В дадения 7-дневен срок, изтекъл на 17.09.2018г /присъствен ден/, както и до настоящия момент, нередовностите на исковата молба не са отстранени, поради което в изпълнение разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от ГПК съдът счита, че следва  да върне исковата молба на подателя и да прекрати образувано въз основа на нея съдебно производство.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА искова молба, подадена от Д.Н.К. против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца, поради неотстраняване на нередовности.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 454/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.

 

 

        

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: